Keutamaan & Kelebihan Membaca Al-Quran 1

8:08 AM by , underDari Abu Musa Al-Asy`arit berkata, Rasulullah bersabda: "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Qur`an bagaikan buah limau baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al Qur`an bagaikan kurma, rasanya lezat dan tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al Qur`an bagaikan buah raihanah yang baunya harum dan rasanya pahit, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al Qur`an bagaikan buah hanzholah tidak berbau dan rasanya pahit." Muttafaqun `Alaihi.

Merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al Qur`an, dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berfikir dan bertindak. Membaca Al Qur`an merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, dan untuk mengairahkan serta menghidupkan kembali kegairahan kita dalam membaca Al Qur`an, kami sampaikan beberapa keutamaan membaca Al Qur`an sebagai berikut :

1. Manusia yang terbaik

Dari `Utsman bin `Affan, dari Nabi bersabda : "Sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al Qur`an dan mengajarkannya." H.R. Bukhari.

2. Dikumpulkan bersama para Malaikat.

Dari `Aisyah Radhiyallahu `Anha berkata, Rasulullah bersabda : "Orang yang membaca Al Qur`an dan ia mahir dalam membacanya maka ia akan dikumpulkan bersama para Malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al Qur`an dan ia masih terbata-bata dan merasa berat (belum fasih) dalam membacanya, maka ia akan mendapat dua ganjaran." Muttafaqun `Alaihi.

3. Sebagai syafa`at di Hari Kiamat.

Dari Abu Umamah Al Bahili t berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda : "Bacalah Al Qur`an !, maka sesungguhnya ia akan datang pada Hari Kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya (yaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya)." H.R. Muslim.

4. Ladang pahala.

Dari Abdullah bin Mas`ud t berkata, Rasulullah e : "Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah (Al Qur`an) maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan "Alif lam mim" itu satu huruf, tetapi "Alif" itu satu huruf, "Lam" itu satu huruf dan "Mim" itu satu huruf." H.R. At Tirmidzi dan berkata : "Hadits hasan shahih".

5. Kedua orang tuanya mendapatkan mahkota surga

Dari Muadz bin Anas , bahawa Rasulullah bersabda : "Barangsiapa yang membaca Al Qur`an dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orangtuanya pada Hari Kiamat kelak. (Dimana) cahayanya lebih terang dari pada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. " H.R. Abu Daud.edit post

Fikrah Islam... (0)

8:01 AM by , under

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan nasihat-nasihat yang baik-baik, dan bertukar fikiranlah dengan cara yang lebih baik, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang mengetahui siapa yang terpimpin.” [An-Nahl:125]

Hikmah dalam erti “mengenal golongan”:

Bila seorang pembawa da’wah sudah mengayunkan langkah, bermacam corak manusia yang akan dijumpainya. Dia akan berhadapan dengan fahaman-fahaman dan pegangan-pegangan tradisional yang sudah berurat dan berakar; dengan sesetengah orang yang mahu menolak tiap-tiap apa yang baru; dengan kegigihan orang yang ingin mempertahankan kedudukan pendapatnya, dan yang bimbang kalau-kalau apa-apa yang hendak disampaikan itu akan merugikannya; dengan kejahilan orang yang bodoh, yang reaksinya secara bodoh pula; dengan cerdik cendekiawan yang hanya mahu menerima sesuatu atas dasar hujjah dan keterangan-keterangan yang “nyata”; dengan orang-orang yang sangsi disebabkan oleh bemacam pendengaran-pendengaran atau pengetahuan-pengetahuan yang serba-serbi; dan sebagainya.

Tiap-tiap jenis itu harus dihadapi dengan cara yang sepadan dengan tingkat kecerdasan, sepadan dengan alam fikiran dan perasaan serta tabiat masing-masing. Ayat Al-Qur’an yang di atas mengandungi petunjuk-petunjuk pokok bagi Rasul dan para da’i, cara bagaimana menyampaikan da’wah kepada manusia yang berbagai jenis itu. Yakni:

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan nasihat-nasihat yang baik-baik, dan bertukar fikiranlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” (An Nahl:125)

Syeikh Muhammad Abduh (dalam Tafsir al-Manar, juz III) menyimpulkan dari ayat Al Qur’an di atas, bahawa dalam garis besarnya, ummat yang dihadapi seseorang pembawa da’wah dapat dibahagi atas tiga golongan, yang masing-masingnya harus dihadapi dengan cara yang berbeza-beza pula:

a. Ada golongan cerdik-cendekiawan yang cinta kebenaran, dan dapat berfikir secara kritical, cepat dapat menangkap erti persoalan. Mereka ini harus dipanggil dengan “hikmah”: yakni dengan alasan-alasan, dengan dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan aqal mereka.

b. Ada golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritical dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi-tinggi. Mereka ini dipanggil dengan “mauidzatun-hasanah”, dengan anjuran dan didikan yang baik-baik, dengan ajaran-ajaran yang mudah difahami.

c. Ada golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut, belum dapat dicapai dengan “hikmah”, akan tetapi tidak akan sesuai pula bila dilayani seperti golongan awam; mereka suka membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas yang tertentu, tidak sanggup mendalam benar.

Mereka ini dipanggil dengan “mujadalah billati hiya ahsan”; yakni dengan bertukar fikiran, untuk mendorong supaya berfikir secara sihat, dengan satu dan lainnya dengan cara yang lebih baik.Demikianlah Syeikh Muhammad Abduh, kesemuanya dapat disimpulkan dalam kalimat:
“Berbicaralah kepada manusia menurut kadar aqal (kecerdasan) mereka masing-masing”

Hadith yang lengkap berbunyi:

“Kami diperintah supaya berbicara kepada manusia menurut kadar aqal (kecerdasan) mereka masing-masing” [Rowahu Muslim]

Ini tidaklah bererti bahawa menghadapi golongan awam selalu akan lebih mudah daripada menghadapi golongan cerdik-cendekiawan. Memang menghadapi cerdik-cendekiawan itu memerlukan ilmu yang agak luas dan mendalam. Akan tetapi seringkali mereka ini, dengan sekadar sindiran atau karenah saja sudah dapat menangkap apa yang dimaksudkan; dengan sedikit pancingan dan dorongan untuk berfikir, mereka dapat merintis jalan sendiri, dan akhirnya mencapai kebenaran.

Dan mereka akan terima kebenaran itu, apabila pada hujung jalan fikiran mereka itu tidak ada pula hawa nafsu yang menabiri(membentengi) antara mereka dengan kebenaran yang sudah kelihatan oleh mereka. Kepada golongan awam cukup dikemukakan bahan-bahan yang sederhana. Tak ada gunanya membawakan pemikiran-pemikiran yang tinggi-tinggi. Akan tetapi cara, kaifat menghidangkan sesuatu yang sulit dalam bentuk yang mudah, tidak dapat dikatakan suatu perkara yang “mudah.”

Demikianlah pula menghadapi golongan ketiga, yang dalam pembahagian golongan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad Abduh itu, — letaknya “di antara” golongan cerdik cendekiawan dan golongan awam, dan harus dihadapi dengan “mujadalah billati hiya ahsan”, tidaklah selalu akan lebih mudah daripada menghadapi golongan pertama (cerdik pandai), dan tidak akan selalu lebih sulit daripada golongan kedua (awam). Golongan macam manapun yang akan dihadapi, masing-masingnya menghendaki cara yang mengandungi “kemudahan” dan “kesulitannya” sendiri.

Pokok persoalan bagi seseorang pembawa da’wah ialah bagaimana menentukan cara yang tepat dan efektif dalam menghadapi suatu golongan tertentu dalam suatu keadaan dan suasana yang tertentu. [Fiqhud Da’wah]

Kalimah yang baik

Di antara arahan-arahan Rasulullah s.a.w. ialah sabda-sabda Rasulullah s.a.w. berikut:
“Dan kalimah yang baik itu sedekah.” [Riwayat Bukhari]

“Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat hendaklah beliau mengatakan yang baik atau dia diam (sahaja).” [Hadis Muttafaq]

“Sesungguhnya hamba itu akan berkata-kata dengan perkataan yang beliau (sendiri) tidak jelas. Kerana perkataan itu beliau tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh (jaraknya dari jarak) antara timur dengan barat.” [Hadis Muttafaq]

“Seorang itu akan berkata dengan perkataan yang diredhai Allah, beliau tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menulis keredhaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hinggalah pada hari beliau menemui Allah. Dan seorang itu akan berkata dengan perkataan yang dimurkai Allah. Beliau tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menuliskan kemurkaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hingga pada hari beliau menemui Allah.” [Riwayat Malik dan Tarmizi]

Kiranya Rasulullah s.a.w. itu dianggap sebagai qudwah hasanah kepada semua manusia, maka para duatlah orang yang paling utama mengikut Rasulullah s.a.w. dari orang lain. Oleh itu para duat Islam hendaklah melihat bagaimanakah keadaan Baginda Rasulullah s.a.w.

Al-Kharaithi dan al-Hakim telah meriwayatkan dari ‘Amurah, bahawa ‘Amurah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radiallahu-anha bagaimanakah keadaan Rasulullah s.a.w. apabila beliau bersendirian dengan para isterinya? Aisyah berkata: “Dia seperti lelaki lain (juga) cuma dia adalah seorang yang paling pemurah dan paling lembut bila senyum dan ketawa.” Begitu disebutkan dalam al-Kanz, juzuk 4 halaman 47.

Al-Bazzar meriwayatkan dari Jabir radiallahu-anhu, Jabir berkata:

“Apabila Rasulullah s.a.w didatangi wahyu atau peringatan, saya pun berkata: “Pemberi amaran kepada kaum, mereka didatangi oleh azab.” Apabila keadaan itu hilang, saya lihat (Rasulullah s.a.w.) adalah orang yang paling manis mukanya, paling banyak tertawa dan paling baik manusia.”

At-Tabarani pula berkata: “Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling banyak tertawa dan paling baik hati.”
[Konsep Penguasaan Dalam Kehidupan Dakwah dan Pendakwah - Utz. Fathi Yakan]edit post

Kefahaman Terhadap Dakwah Islamiyyah 1

7:48 AM by , under

(Dari Madrasah Al-Imam Asy-Syahid Hassan Al Banna)

BAGAIMANAKAH JALAN KERJA DAKWAH?

1. Dari manakah dimulainya?

Dakwah dimulai dari lahirnya sekelompok orang yang SADAR dan INSAF, serta yakin akan tugas mereka, disamping IMAN yang tebal kepada Allah SWT. Dakwah Rasulullah saw dibantu oleh para sahabah yang memiliki jiwa PENGORBANAN yang tinggi untuk jalan Allah. Di dalam makna ini, Imam Al-Banna menjelaskan:

“Pembentukan suatu ummah, pendidikan suatu bangsa, pencapaian cita-cita,
dan pendukungan prinsip memerlukan kekuatan jiwa yang besar dari ummah atau
bangsa yang ingin mencapai cita-citanya itu. Kekuatan jiwa yang terjelma dalam
kemauan yang kuat dan tak mengenal lemah; kesetiaan yang terpadu, tak mudah
terpengaruh, dan tak kenal uzur; memiliki pengorban an yang tinggi yang tak
terhalang oleh perasaan tamak; mengenal serta mengimani dan memandang tinggi
terhadap prinsip perjuangan sehingga seseorang dapat memelihara diri dari
penyelewengan atau terpedaya oleh prinsip-prinsip lain”

Inilah dia sifat pribadi mereka yang mampu mendukung dakwah ini. Inilah dia titik awal kerja dalam dakwah, yaitu melalui proses PEMBINAAN PERIBADI pendakwah yang jitu; Sebagaimana permulaan dakwah Rasulullah SAW dengan membina pribadi para da’i seperti yang tergambar dalam surat Al-Muzzamil yang mana Allah memerintahkan mereka dengan latihan ibadah Qiyamullail (shalat Tahajjud) sebagai persiapan menghadapi ujian dakwah yang penuh dengan berbagai cobaan di hari-hari depannya.


2. Sumber kekuatan.

Dimanakah sumber kekuatan dakwah? Sebenarnya, kekuatan bermula dari kekuatan IMAN, kemudian diikuti oleh kekuatan Ukhuwah Islamiyah, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan material dan organisasi.


“Kebanyakan orang menyangka bahwa timur kekurangan kekuatan material,
peralatan perang, dan perjuangan untuk mereka bangun menyaingi ummat yang telah
merampas hak dan menindas mereka. Anggapan ini ada benarnya, namun di sana ada
lagi sesuatu yang LEBIH PENTING yaitu kekuatan ruh yang terjelma dalam AKHLAK
yang tinggi, jiwa yang harmonis, mengetahui dan meyakini kebenaran, dan
pengorbanan demi menunaikan kewajiban”


Disamping kekuatan iman dan ukhuwah adalah kekuatan ilmu, syaksiah, badan, dan kesatuan. Inilah yang menjadi kekuatan asasi. Setelah ini barulah diikuti dengan kekuatan organisasi, media, ekonomi, dan militer. Adalah anggapan yang keliru bahwa dakwah harus dimulai dengan kekuatan materi (kebendaan); karena asas kekuatan awal adalah pribadi du’at itu sendiri, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan yang lain. Hakikat ini telah terbukti di dalam sejarah dakwah itu sendiri.

3. Wasilah-wasilah (jalan-jalan kerja) dakwah

“Wasilah di dalam pembinaan dan pengukuhan setiap dakwah dapat dikenali oleh siapa saja yang mengkaji sejarah jamaah. Intisari dari wasilah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
IMAN DAN AMAL, KASIH SAYANG, dan PERSAUDARAAN”


“Wasilah umum dakwah ini tidaklah berubah, yaitu berkisar dalam tiga hal berikut: IMAN yang mendalam, pembinaan (takwin) yang teliti, dan AMAL yang terus menerus”..”


“Adapun wasilah yang telah saya janjikan untuk dibicarakan adalah terkandung dalam tiga rukun. Dan di sekitar tiga rukun inilah berputarnya fikrah Ikhwanul Muslimin”,

yaitu: Manhaj (metodologi) yang benar, Mu’min yang beramal, dan kepemimpinan yang cakap dan dipercaya. Ringkasnya, jalan kerja dakwah dapat disimpulkan sebagai berikut: keimanan yang kuat, persaudaraan yang kokoh, pembinaan (tarbiyah) atau pembentukan yang teliti dan rapih, amalan yang tak putus-putusnya yang tak mengenal lelah ataupun putus asa, disertai dengan panduan manhaj yang bersumberkan sumber-sumber yang sahih, serta kepemimpinan yang mempunyai daya juang dan kemampuan yang tinggi dan dapat dipercaya.

4. Berangsur-angsur (tadarruj) di dalam langkah kerja

Maksud tadarruj adalah kita TIDAK TERGESA-GESA dalam bekerja mencapai tujuan. Segala amal harus disusun dan direncanakan mengikuti tingakatan-tingkatan atau tahap-tahap yang ditentukan. Misalnya, upaya pembentukan harus didahulukan daripada upaya-upaya lain di dalam medan yang lebih berat dan menantang.

“Perlu adanya kesungguhan dan amal, serta usaha pembinaan (takwin) setelah
kita melaksanakan upaya PENJELASAN kepada masyarakat umum. Kemudian diikuti
dengan upaya pengasasan setelah kita melasanakan usaha MENDIDIK

Yaitu, upaya dakwah adalah bertahap: pertama, PENYAMPAIAN RISALAH; kemudian diikuti dengan usaha pembinaan dan pembentukan saf-saf perjuangan Islam; dan akhirnya mengasaskan kerja-kerja Islam:

“Sesungguhnya setiap dakwah perlu memiliki tiga marhalah: Marhalah di’ayah (MENYERU) dan ta’rif (MEMPERKENALKAN), dan menyebarkan fikrah serta menyampaikannya kepada masyarakat banyak. Kemudian diikuti oleh Marhalah takwin (membentuk) dan memperbaiki ansar (pembantu dakwah), menyediakan anggota saf dari mereka yang menyambut seruan tersebut.Kemudian diikuti oleh marhalah pelaksanaan, amal,dan kerja yang membuahkan hasil”


Kalimat diatas dapat difahami dengan mengingat bahwa marhalah yang dimaksud adalah dari segi keutamaan tuntutan kerja dan bukan dari waktu. Yakni, pekerjaan kita berawal dari penyampaian fikrah, diikuti dengan pembentukan mereka yang menyambut, seterusnya diikuti oleh persediaan dan penglibatan secara langsung dalam medan amal.

5. Kesempurnaan di dalam pelaksanaan (Takamul fi tatbiq)

Imam Al-Banna menyebutkan bahwa dakwah Islamiah BUKANLAH parti politik, namun penegakan hukum ALlah adalah salah satu tugas kita. Dakwah bukan pula satu mazhab fiqih, kuliah syara, atau institusi fatwa, namun lebih mementingkan syari’ah. Demikian pula, dakwah bukan lembaga sosial, tetapi kita mementingkan persoalan MENJAGA kebajikan masyarakat...

Singkatnya, dakwah Islamiah bukan hanya sebagian dari dakwah-dakwah itu, namun meliputi keseluruhan makna tersebut. Inilah maksud kesempurnaan dalam pelaksanaan: tumpuan dakwah bukanlah hanya sebagian permasalahan ummat saja, melainkan harus mementingkan semua permasalahan ummah dalam kerja-kerja dakwah.edit post

Kaedah Displin Dalam Gerakan Islam (0)

7:44 AM by , under

Kalimah berDISIPLIN bererti seseorang itu melakukan sesuatu dengan teratur dan menurut perencanaan, patuh kepada peraturan peraturan, pandai mengurus masa serta menjaga ketepatan waktu.

Tuntutan Disiplin Dalam Organisasi

Anggota anggota jemaah yang berdisiplin adalah penting seperti pentingnya kepemimpinannya juga. Maududi menulis “......sebuah gerakan, sekalipun mempunyai ciri ciri yang baik, menemui kegagalan hanya disebabkan oleh hakikat bahawa ia tidak dapat menterjemahkan skima skimanya ke bentuk praktik. Ini berpunca daripada ketiadaan disiplin dan kerjasama. Usaha usaha berdisiplin bermakna bahawa seluruh jemaah mesti mengikut prosedur serta peraturan yang telah ditetapkan olehnya.”

1. Seorang Muslim wajib beriltizam dengan arahan dan nizam (sistem) jamaah. Itu adalah perkara asasi dan perlu untuk kebaikan perjalanan amal dan usaha merialisasikan segala tujuan jemaah. Kesetiaan ini dipandang sebagai taat dan ibadah kepada Allah.

2. Setiap anggota jemaah mesti membiasakan dirinya melaksanakan setiap perintah pemimpin atau mas’ulnya dalam jamaah. Dia mesti taat kepada pemimpin di waktu susah, senang, sama ada suka atau tidak, asalkan perkara yang tidak mungkar dan tidak maksiat.

3. Tentera da’wah wajib menjaga waktunya dengan bersungguh sungguh, berdisiplin dalam segenap urusannya dengan peraturan yang rapi, berguna kepada manusia, mampu berusaha, mujahid untuk dirinya, berwaspada dari godaan hartabenda, anak dan isteri. “.....tiap tiap anggota majlis itu mestilah bersungguh sungguh untuk menghadirkan dirinya pada waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh lambat datang kecuali kerana tersangat terpaksa. Itupun dengan memberitahu alasan terlebih dahulu.

Kelemahan Tanpa Disiplin.

Organisasi lemah dan lembab. Kerja kerja terbengkalai dan da’wah tidak akan berkembang. Dan tidak tercapai matlamat gerakan. Disiplin merupakan salah satu faktor (berkait dengan individu) yang menyebabkan para du’at gugur/tercicir disepanjang jalan da’awah.

Sebab Kemerosotan Disiplin.

Kemerosotan Iman.

Menjadikan seseorang itu tidak sensitif terhadap perlaksanaan sesuatu tugas itu dengan segera. Salah satu kesan ialah tiada iltizam dengan waktu yang telah ditentukan untuk sesuatu perjumpaan ataupun waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan sesuatu kerja. Kemahuan yang Lemah dan Kurang Azam - Menyebabkan cepat berputus asa, mengalah serta mudah patah semangat.

Masalah Peribadi

Penyakit Lupa - Lupa kepada arahan, peraturan, waktu pertemuan serta tugas tugas. Salah satu sebab mempunyai terlampau banyak tugas.
Sikap Kurang Tegas Pemimpin.


Kesimpulan.

Disiplin merupakan suatu amalan yang sangat penting dalam gerakan Islam. Tanpanya gerakan sukar mencapai matlamatnya. Oleh itu pimpinan dan ahli-ahli gerakan perlulah mengambil berat persoalan ini agar lahir di sana sebuah gerakan yang terdiri daripada ahli ahli yang berdisiplin dan mampu memperjuangkan Islam sehingga tercapainya matlamat yang diidam idamkan InsyaAllah.edit post

Kisah Benar Untuk Dijadikan Ikhtibar (0)

8:21 AM by , under

Seorang doktor di Amerika Syarikat telah memeluk Islam kerana beberapa keajaiban yang ditemuinya dalam penyelidikannya. Dia amat kagum dengan penemuan tersebut, sehingga tidak
dapat diterima oleh akal fikiran. Dia adalah seorang doktor neurologi. Setelah memeluk Islam, dia amat yakin akan perubatan secara Islam dan dengan itu telah membuka sebuah klinik yang
bertemakan "Perubatan Melalui Al-Qur'an". Kajian perubatan melalui Al-Qur'an membuatkan
ubat-ubatannya berteraskan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Di antara kaedah-kaedah yang digunakan termasuklah berpuasa, madu lebah, biji hitam (black seed) dan sebagainya. Apabila ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam, maka doktor tersebut memberitahu bahawa semasa beliau melakukan kajian urat saraf, terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal.

Setelah membuat kajian yang memakan masa, akhirnya beliau mendapati bahawa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia melainkan pada ketika seseorang itu sedang sujud semasa mengerjakan sembahyang. Urat tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa sukatan yang tertentu sahaja. Ini bermaksud bahawa darah hanya akan memasuki urat tersebut mengikut kadar sembahyang waktu yang diwajibkan oleh Islam.

Begitulah keagungan ciptaan Allah. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan sembahyang, akan
otaknya tidak akan dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Oleh yang demikian, kejadian manusia ini sebenarnya adalah untuk menganuti agama Islam 'sepenuhnya' kerana sifat fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah dengan agama-Nya yang indah ini.

Kesimpulannya:

Makhluk Allah yang bergelar manusia yang tidak bersembahyang, walau pun akal mereka berfungsi dengan secara normal tetapi sebenarnya dalam sesuatu keadaan mereka akan kehilangan pertimbangan dalam membuat keputusan yang normal. Justeru itu, tidak hairanlah jika manusia ini kadang kala tidak segan silu untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan fitrah kejadiannya, walau pun akal mereka mengetahui bahawa perkara yang akan dilakukan itu adalah bersalahan dengan kehendak mereka.
Inilah adalah kesan daripada ketidakupayaan otak mereka untuk mempertimbangkan akan perbuatan mereka itu secara lebih normal. Maka dengan itu tidak hairanlah timbulnya bermacam-macam gejala-gejala sosial masyarakat masakini. Dari itu, marilah kita bersama-sama mengambil ikhtibar daripada kisah di atas. Ambillah Islam secara menyeluruh
dan bukannya secara berdikit-dikit.

Dipetik daripada Arab News, 7 Januari /Februari 1987.edit post

Rasulullah saw memulakan jihadnya melalui dakwah dan Tarbiyah, bukan terbentuk secara tiba-tiba atau kebetulan tanpa apa-apa persediaan dan pembentukan bahkan Rasulullah saw menghadapi berbagai kesukaran dan halangan dan terus berjihad sehingga terbentuk satu ummah yang terpuji sebagai Khaira Ummah di abadikan didalam Al-Quran. Seperti di tegaskan dalam Al-Quran ayat 110 Surah Al Imran maksudnya:-

Kamu adalah sebaik-baik ummah dikeluarkan untuk manusia seluruhnya, kamu memerintah (menyuruh) kepada ma’aruf dan mencegah mungkar serta kamu tetap beriman kepada Allah’

Rasulullah saw mula berdakwah dan membentuk ummah sejak di zaman Makkah lagi. Baginda mendidik (mentarbiyah) sekumpulan jamaah mukminin yang menjadi benih terbentuknya masyarakat yang baru (berbeza daripada masyarakat jahiliyah). Ketika Rasulullah saw membentuk jamaah mukminah di Makkah dimasa itu. Baginda menyedari bahawa peranannya lebih besar daripada Makkah dan Semenajung Arab dan Risalah yang Baginda bawa bukan semata-mata khusus untuk satu bangsa dan satu generasi bahkan Risalahnya bersifat sejagat (‘Alamiyah) dan halatujunya menghapuskan jahiliyyah dan membina insaniah yang baru, menepati prinsip-prinsip Al-Quran dan ajarannya.

Ketika Baginda menjadikan kota Makkah sebagai markas dakwahnya, Baginda tidak memulakan dengan membentuk daulah yang terdiri dari pembesar-pembesar Quraisy bagi menundukkan seluruh orang Arab dan memaksa mereka menerima prinsip-prinsipnya dengan kekerasan. Baginda tidak melakukan demikian kerana Baginda bukan diutuskan untuk menghapuskan kerosakan dengan mengundang kerosakkan lain dan bukan untuk memaksa masyarakat menerima dakwahnya dengan kekerasan tetapi Baginda diutuskan untuk menyampaikan Risalah Allah SWT dan mengajak semua manusia dengan penuh hikmah serta dengan peringatan-peringatan yang baik. Serta sabar bersama-sama orang-orang yang beriman membentuk jamaah yang menjalankan kerja-kerja Islah agar mereka menjadi asas yang kukuh bagi kelahiran masyarakat (generasi) baru (Generasi Mukmin).

Rasulullah saw memberi penekanan kepada Tarbiyah Jiwa/ Dhomir / Al Wijdaan dan tarbiyah akhlak dan budi pekerti berteraskan keimanan/tauhid; kerana inilah asas sebenarnya bagi pembinaan ummah yang menjamin masyarakat dan Daulah daripada berlaku penyelewengan, kezaliman dan kerosakan. Ilmu perlembagaan, dan undang-undang serta deen undang-undang serta peratusan semata-mata belum cukup untuk mcmbina ummah tanpa dididik jiwa dan akhlaq masyarakat.

Sehubungan ini Al Quran telah menegaskan dalam surah Al Ra’ ad ayat 11, maksudnya”-

"Sesungguh Allah SWT tidak mengubah apa yang terdapat pada sesuatu kaum itu sehingga mereka mngubah apa yang terdapat dalam jiwa mereka."

Ustaz Mohd Syadid dalam kitabnya Al Jihad Fil Islam menjelaskan bahawa inilah jalan membentuk dan membina ummah serta membangunkan tamaddun dan kemajuan. Pengislahan masyarakat tidak akan sempurna melainkan di mulakan dengan jiwa masyarakat itu sendiri.... kerana itu maka medan Islam yang pertama ialah ‘alam jiwa dan dhamir., dan wasilahnya yang pertama dan utama untuk sampai kepada matlamat ialah AtTarbiyah,.’edit post

Tegakkan pemerintahan yang mempertahankan Islam (0)

7:48 AM by , under

SATU perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Islam daripada pengajaran peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w ialah mendirikan negara Islam yang mendaulatkan syariat Allah SWT dan kewujudan daulah Islamiah itu menjadi salah satu daripada ajaran Islam. Semasa masih ada di Makkah, Rasulullah s.a.w telah ditawarkan dengan berbagai-bagai tawaran di antaranya ialah Rasulullah s.a.w akan dilantik menjadi pemimpin tertinggi Makkah sekiranya Rasulullah s.a.w sanggup meninggalkan dakwah Islam dan membiarkan agama menyembah berhala terus berjalan.

Rasulullah s.a.w menolak tawaran ini dan terus berhijrah ke Madinah kerana di Madinah,penduduknya menerima Islam sebagai agama mereka, sanggup mempertahankan Rasulullah s.a.w dan sanggup menyerahkan tanah air mereka menjadi tapak mendirikan negara Islam yang di dalamnya tertegak syariat Allah SWT dan sanggup pula mempertahankan daulah Islamiyyah yang dibina itu dengan nyawa dan darah mereka.


Tidak sebagaimana di Madinah, penduduk Makkah hanya mahu menyerahkan kuasa pemerintahan sahaja kepada Rasulullah s.a.w tetapi tidak akan membiarkan Islam berkembang biak dan syariat Islam dilaksanakan, dengan itu tidak memungkinkan negara Islam sebenar dapat ditegakkan.


Apabila tiba di Madinah Rasulullah s.a.w mempersatukan orang-orang Muhajirin dan Ansar di atas persaudaraan ibadat dan Islam yang lebih tinggi darjat dan kekuatannya berbanding dengan perhubungan darah keturunan. Kemudian Rasulullah s.a.w membina masjid sebagai tempat ibadat dan lebih jauh daripada itu tempat pentadbiran negara Islam.


Selepas itu Rasulullah s.a.w mengadakan perjanjian yang dinamakan piagam Madinah yang merupakan perjanjian antara pemerintah Islam dan rakyat yang terdiri daripada orang-orang Islam sendiri dan perjanjian dengan rakyat yang bukan Islam tetapi berada di bawah kerajaan Islam. Rasulullah s.a.w telah menyediakan segala keperluan bagi memungkinkan kewajipan sebagai sebuah negara dan dijadikan dasar negara itu ialah hukuman Allah SWT.


Firman Allah yang bermaksud:


“Dan berhukumlah (dalam perselisihan) di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah”. (Surah Al-Maidah ayat 49)


Kitab Injil yang diterima oleh nabi Isa daripada Allah SWT telah diselewengkan oleh ahli kitab sehingga Injil yang satu itu menjadi beratus-ratus buah (dengan pelbagai nama) yang setiap satunya bercanggah dengan yang lain. Ajaran kristian ini dibawa ke Eropah. Apabila berlakunya pertembungan antara golongan gereja dan golongan istana, maka dipisahkan diantara gereja dan istana yang membawa ajaran pemisahan antara agama dan pemerintahan.


Kemudian apabila ada orang-orang Eropah belajar di negara Islam seperti di Andalus dan Baghdad, mereka membawa ilmu ke Eropah. Paderi-paderi kristian telah menolak ilmu-ilmu tersebut yang akhirnya membawa kepada pemisahan antara ilmu duniawi dengan ajaran kristian. Hasilnya lahirlah pula ajaran sekular yang memisahkan ajaran agama dan kehidupan dunia kecuali dalam soal keagamaan di gereja-gereja sahaja.


Ajaran ini pula dibawa ke dalam dunia kecuali dalam negara-negara umat Islam oleh penjajah-penjajah kristian yang menjajah umat Islam sehingga sebahagian umat Islam menganggap Islam itu hanyalah upacara ibadat perseorangan sahaja seperti sembahyang, puasa, membaca al-Quran dan majlis-majlis zikir.


Apabila Turki menerima pembaratan selepas jatuhnya Khilafah Islamiah yang terakhir dengan dibatalkan undang-undang Islam dan diganti dengan undang-undang kafir sehingga Islam tidak lagi memerintah, maka Syeikh Al-Islam Turki yang terakhir iaitu Almarhum As-Syeikh Mustafa Al Basri telah menegaskan dalam bukunya ... sekularisma yang memisahkan ajaran agama dengan kehidupan dunia merupakan jalan paling mudah untuk menjadi murtad.

Apa yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w kemudian diikuti oleh umat Islam selepasnya dan menjadi sebahagian daripada ajaran Islam. Oleh itu selepas kewafatan Rasulullah s.a.w, para sahabat menyambung kewajiban itu dengan mereka melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang akan menggantikan baginda dalam menjalankan pemerintahan negara Islam.


Oleh itu satu mesyuarat telah diadakan untuk melantik seseorang khalifah Islam walaupun pada masa itu jenazah Rasulullah s.a.w belum lagi dikebumikan.Itu semua menunjukkan betapa wajibnya mendirikan negara Islam dan kewajiban ini sebahagian daripada ajaran Islam. Adapun pemikiran umat Islam pada hari ini lain pula jadinya apabila mereka menolak ajaran politik dan pemerintahan termasuk di dalam kewajipan Islam dan ajarannya.


Fahaman ini adalah menyeleweng dariapda ajaran Islam, kerana ajaran yang mengatakan bahawa politik suku, ajaran Islam suku merupakan fahaman yang dihasilkan daripada penyelewengan oleh ahli kitab terhadap ajaran yang dibawa oleh nabi Isa a.s.. Nabi Isa a.s telah diperintahkan oleh Allah SWT supaya beramal dengan kitab Taurat dan kitab Injil pada masa yang sama. Apabila nabi Isa a.s diangkat oleh Allah SWT, pengikut-pengikut setia baginda yang bergelar Khawariyun telah menerima tekanan dan penyeksaan sehingga memaksa mereka mengasingkan diri daripada masyarakat.


Akhirnya ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Isa telah diselewengkan oleh orang-orang yang jahil dan mempunyai kepentingan diri yang kemudian ajaran yang direka itu dinamakan agama kristian. Kita perlu sedar bahawa apabila pemerintahan dipisahkan daripada agama bermakna membatalkan hukum qisas, hudud dan ta’zir, serta mempersendakan, samada jahil atau tahu, menyebabkan seorang itu boleh menjadi murtad.


Dengan itu juga Islam dan aqidah umat Islam tidak dilindungi sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh al Imam Al-Ghazali: “Agama itu asas, pemerintah adalah penghulunya. Maka apa yang tidak ada asas akan runtuh dan apa yang tidak ada penghulu akan hilang”. Kita dapat lihat bahawa dengan ditinggalkan ajaran Islam mensabitkan berlakunya segala kemungkaran.


Ini kerana negara Islam itulah yang akan mendaulatkan syariat Allah dan menjaga agamanya bermula dengan ibadat, muamalat, munakahat, jenayat dan menjaga ibadat umat Islam.
Firman Allah bermaksud:


“Orang-orang yang jika kami memperkukuhkan (menjadikan mereka memerintah) di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyeru perkara ma’ruf dan mencegah kemungkaran dan bagi Allah akibat (kesudahan) segala sesuatu”. (Surah Al-Haj ayat 41).


Marilah kita semasa menyambut peristiwa hijrah supaya kembali kepada Islam khususnya kembali kepada satu kewajiban yang telah dilupakan oleh umat Islam iaitu mendirikan negara yang mendaulatkan syariat Islam.


“Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau akan kitab dengan sebenarnya supaya engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan jangan kamu menjadi penolong orang-orang yang khianat”. (Surah An-Nisa ayat 105) .


Dipetik dari :
Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awangedit post

Islam Kena Ikut Zaman Atau Zaman Kena Ikut Islam? (0)

7:38 AM by , under

Kalau dulu Tok Anjang pernah berbicara hal berkaitan keliru. Kali ini Tok anjang nak sambung sikit lagi. Orang kata sebagai nasi tambah. Perkara ini kadang kala kita tak terperasan disebabkan kita dah lali dengan ungkapan yang diutarakan. Seolah-olah kita dapat menerimanya kerana itulah penerimaan masyarakat semasa.Wal hal apa yang kita dengari itu sebenarnya bercanggah dengan apa yanng dituntut oleh agama.

Umpamanya kalau ada orang yang mengatakan "kita hendaklah menyesuaikan Islam dengan peredaran zaman." Di sini mungkin kita akan menafsirkan bahawa dalam zaman moden ini Islam perlu ditafsirkan sesuai dengan kehendak zaman ini. Islam yang turun lebih 1400 tahun dahulu sudah tentu berbeza dengan zaman sekarang. Lalu segala ajaran yang tak sesuai dengan zaman ini perlu ditinggalkan dan Islam kenalah disesuaikan denngan kehendak masyarakat moden hari ini. Penafsiran sedemikian seolah menggambarkann peredaran zaman memaksa Islam perlu diubahsuai supaya Islam dapat terus hidup ditengah-tengah kehendak dan selera masyarakat. Segala ajaran yang tak sesuai dengan selera dan nafsu masyarakat perlu dirubah dan digantikan nilai baru yang semua masyarakat dapat menerimanya. Contohnya dalam pergaulan seharian antara bukan muhram sama ada yang remaja atau dewasa.
Hari ini seolah-olah masyarakat menghalalkan perbuatan 'dating', pasangan yang belum berkahwin bebas bersosial atau mudah dibawa kemana-mana dengan izin ibubapa. Kerana alasannya itulah trend masakini.

Persoalannya sekarang mahukah suatu hari nanti masyarakat kita hidup sama seperti mana di barat hari ini. Sistem sosial mereka sudah berubah. Anak-anak sudah tidak hormat kepada ibubapa, hidup bersama tanpa ikatan perkahwinan sehingga mempunyai anak sudah menjadi lumrah yang diterima pakai. Kehidupan homoseks dan lesbian sudah mendapat pengiktirafan pemerintah. Dan perkara ini sudah menjalar kepada masyarakat kita. Kesannya dimanifestasikan dengan berlakunya gejala sosial yang semakin membimbangkan. Buang bayi, bohsia, bohjan, seks rambang dan yang lainnya adalah antara rentetan peristiwa yang menggegar negara.

Jika dihitung banyak lagi contoh lain yang menunjukkan Islam kena hidup ditengah kehendak dan selera masyarakat.,Jika ada orang yang menentangnya lalu dicop sebagai extrimist atau pelampau atau orang yang ketinggalan zaman. Masyarakat akan memandang serong jika ada individu-individu yang cuba mengamalkan Islam sepenuhnya.

Bukankah Islam datang membawa rahmat kepada sekian alam. Islam sudah sempurna dan sesuai diamalkan dalam sebarang zaman. Sepatutnya Islam yang menentukan arah mana zaman akan pergi. Masyarakat kena ikut Islam, bukan Islam kena ikut kehendak masyarakat. Masyarakat boleh hidup biasa dalam sebarang zaman selagi segala bentuk amalan kehidupan mereka tak bercanggah dengan Islam.

Konsep halal dan haram, hak dan batil, dan amar makruf nahi mungkar menjadi panduan kehidupan manusia. Jika ada perkara-perkara baru dalam masyarakat yang tidak ada nas dalam Quran, di sana dibenarkan ijtihad. Itu pun ijtihad bukan mengikut hawa nafsu tetapi ijtihad yang dilakukan tidak lari dari roh dan semangat Islam itu sendiri. Sebab itulah Islam sesuai dengan sebarang zaman.
"Pada hari ini telah Akuu sempurnakan untuk kamu agamamu,dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu." (al-Maidah: 3)edit post