Keutamaan & Kelebihan Membaca Al-Quran 1

8:08 AM by , underDari Abu Musa Al-Asy`arit berkata, Rasulullah bersabda: "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Qur`an bagaikan buah limau baunya harum dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al Qur`an bagaikan kurma, rasanya lezat dan tidak berbau. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al Qur`an bagaikan buah raihanah yang baunya harum dan rasanya pahit, dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al Qur`an bagaikan buah hanzholah tidak berbau dan rasanya pahit." Muttafaqun `Alaihi.

Merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al Qur`an, dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berfikir dan bertindak. Membaca Al Qur`an merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya, dan untuk mengairahkan serta menghidupkan kembali kegairahan kita dalam membaca Al Qur`an, kami sampaikan beberapa keutamaan membaca Al Qur`an sebagai berikut :

1. Manusia yang terbaik

Dari `Utsman bin `Affan, dari Nabi bersabda : "Sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al Qur`an dan mengajarkannya." H.R. Bukhari.

2. Dikumpulkan bersama para Malaikat.

Dari `Aisyah Radhiyallahu `Anha berkata, Rasulullah bersabda : "Orang yang membaca Al Qur`an dan ia mahir dalam membacanya maka ia akan dikumpulkan bersama para Malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al Qur`an dan ia masih terbata-bata dan merasa berat (belum fasih) dalam membacanya, maka ia akan mendapat dua ganjaran." Muttafaqun `Alaihi.

3. Sebagai syafa`at di Hari Kiamat.

Dari Abu Umamah Al Bahili t berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda : "Bacalah Al Qur`an !, maka sesungguhnya ia akan datang pada Hari Kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya (yaitu orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkannya)." H.R. Muslim.

4. Ladang pahala.

Dari Abdullah bin Mas`ud t berkata, Rasulullah e : "Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah (Al Qur`an) maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan "Alif lam mim" itu satu huruf, tetapi "Alif" itu satu huruf, "Lam" itu satu huruf dan "Mim" itu satu huruf." H.R. At Tirmidzi dan berkata : "Hadits hasan shahih".

5. Kedua orang tuanya mendapatkan mahkota surga

Dari Muadz bin Anas , bahawa Rasulullah bersabda : "Barangsiapa yang membaca Al Qur`an dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orangtuanya pada Hari Kiamat kelak. (Dimana) cahayanya lebih terang dari pada cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti ini. " H.R. Abu Daud.edit post

Fikrah Islam... (0)

8:01 AM by , under

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan nasihat-nasihat yang baik-baik, dan bertukar fikiranlah dengan cara yang lebih baik, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang mengetahui siapa yang terpimpin.” [An-Nahl:125]

Hikmah dalam erti “mengenal golongan”:

Bila seorang pembawa da’wah sudah mengayunkan langkah, bermacam corak manusia yang akan dijumpainya. Dia akan berhadapan dengan fahaman-fahaman dan pegangan-pegangan tradisional yang sudah berurat dan berakar; dengan sesetengah orang yang mahu menolak tiap-tiap apa yang baru; dengan kegigihan orang yang ingin mempertahankan kedudukan pendapatnya, dan yang bimbang kalau-kalau apa-apa yang hendak disampaikan itu akan merugikannya; dengan kejahilan orang yang bodoh, yang reaksinya secara bodoh pula; dengan cerdik cendekiawan yang hanya mahu menerima sesuatu atas dasar hujjah dan keterangan-keterangan yang “nyata”; dengan orang-orang yang sangsi disebabkan oleh bemacam pendengaran-pendengaran atau pengetahuan-pengetahuan yang serba-serbi; dan sebagainya.

Tiap-tiap jenis itu harus dihadapi dengan cara yang sepadan dengan tingkat kecerdasan, sepadan dengan alam fikiran dan perasaan serta tabiat masing-masing. Ayat Al-Qur’an yang di atas mengandungi petunjuk-petunjuk pokok bagi Rasul dan para da’i, cara bagaimana menyampaikan da’wah kepada manusia yang berbagai jenis itu. Yakni:

“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan nasihat-nasihat yang baik-baik, dan bertukar fikiranlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” (An Nahl:125)

Syeikh Muhammad Abduh (dalam Tafsir al-Manar, juz III) menyimpulkan dari ayat Al Qur’an di atas, bahawa dalam garis besarnya, ummat yang dihadapi seseorang pembawa da’wah dapat dibahagi atas tiga golongan, yang masing-masingnya harus dihadapi dengan cara yang berbeza-beza pula:

a. Ada golongan cerdik-cendekiawan yang cinta kebenaran, dan dapat berfikir secara kritical, cepat dapat menangkap erti persoalan. Mereka ini harus dipanggil dengan “hikmah”: yakni dengan alasan-alasan, dengan dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan aqal mereka.

b. Ada golongan awam, orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritical dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi-tinggi. Mereka ini dipanggil dengan “mauidzatun-hasanah”, dengan anjuran dan didikan yang baik-baik, dengan ajaran-ajaran yang mudah difahami.

c. Ada golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut, belum dapat dicapai dengan “hikmah”, akan tetapi tidak akan sesuai pula bila dilayani seperti golongan awam; mereka suka membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas yang tertentu, tidak sanggup mendalam benar.

Mereka ini dipanggil dengan “mujadalah billati hiya ahsan”; yakni dengan bertukar fikiran, untuk mendorong supaya berfikir secara sihat, dengan satu dan lainnya dengan cara yang lebih baik.Demikianlah Syeikh Muhammad Abduh, kesemuanya dapat disimpulkan dalam kalimat:
“Berbicaralah kepada manusia menurut kadar aqal (kecerdasan) mereka masing-masing”

Hadith yang lengkap berbunyi:

“Kami diperintah supaya berbicara kepada manusia menurut kadar aqal (kecerdasan) mereka masing-masing” [Rowahu Muslim]

Ini tidaklah bererti bahawa menghadapi golongan awam selalu akan lebih mudah daripada menghadapi golongan cerdik-cendekiawan. Memang menghadapi cerdik-cendekiawan itu memerlukan ilmu yang agak luas dan mendalam. Akan tetapi seringkali mereka ini, dengan sekadar sindiran atau karenah saja sudah dapat menangkap apa yang dimaksudkan; dengan sedikit pancingan dan dorongan untuk berfikir, mereka dapat merintis jalan sendiri, dan akhirnya mencapai kebenaran.

Dan mereka akan terima kebenaran itu, apabila pada hujung jalan fikiran mereka itu tidak ada pula hawa nafsu yang menabiri(membentengi) antara mereka dengan kebenaran yang sudah kelihatan oleh mereka. Kepada golongan awam cukup dikemukakan bahan-bahan yang sederhana. Tak ada gunanya membawakan pemikiran-pemikiran yang tinggi-tinggi. Akan tetapi cara, kaifat menghidangkan sesuatu yang sulit dalam bentuk yang mudah, tidak dapat dikatakan suatu perkara yang “mudah.”

Demikianlah pula menghadapi golongan ketiga, yang dalam pembahagian golongan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad Abduh itu, — letaknya “di antara” golongan cerdik cendekiawan dan golongan awam, dan harus dihadapi dengan “mujadalah billati hiya ahsan”, tidaklah selalu akan lebih mudah daripada menghadapi golongan pertama (cerdik pandai), dan tidak akan selalu lebih sulit daripada golongan kedua (awam). Golongan macam manapun yang akan dihadapi, masing-masingnya menghendaki cara yang mengandungi “kemudahan” dan “kesulitannya” sendiri.

Pokok persoalan bagi seseorang pembawa da’wah ialah bagaimana menentukan cara yang tepat dan efektif dalam menghadapi suatu golongan tertentu dalam suatu keadaan dan suasana yang tertentu. [Fiqhud Da’wah]

Kalimah yang baik

Di antara arahan-arahan Rasulullah s.a.w. ialah sabda-sabda Rasulullah s.a.w. berikut:
“Dan kalimah yang baik itu sedekah.” [Riwayat Bukhari]

“Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat hendaklah beliau mengatakan yang baik atau dia diam (sahaja).” [Hadis Muttafaq]

“Sesungguhnya hamba itu akan berkata-kata dengan perkataan yang beliau (sendiri) tidak jelas. Kerana perkataan itu beliau tergelincir ke dalam neraka yang lebih jauh (jaraknya dari jarak) antara timur dengan barat.” [Hadis Muttafaq]

“Seorang itu akan berkata dengan perkataan yang diredhai Allah, beliau tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menulis keredhaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hinggalah pada hari beliau menemui Allah. Dan seorang itu akan berkata dengan perkataan yang dimurkai Allah. Beliau tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya. Allah menuliskan kemurkaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hingga pada hari beliau menemui Allah.” [Riwayat Malik dan Tarmizi]

Kiranya Rasulullah s.a.w. itu dianggap sebagai qudwah hasanah kepada semua manusia, maka para duatlah orang yang paling utama mengikut Rasulullah s.a.w. dari orang lain. Oleh itu para duat Islam hendaklah melihat bagaimanakah keadaan Baginda Rasulullah s.a.w.

Al-Kharaithi dan al-Hakim telah meriwayatkan dari ‘Amurah, bahawa ‘Amurah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radiallahu-anha bagaimanakah keadaan Rasulullah s.a.w. apabila beliau bersendirian dengan para isterinya? Aisyah berkata: “Dia seperti lelaki lain (juga) cuma dia adalah seorang yang paling pemurah dan paling lembut bila senyum dan ketawa.” Begitu disebutkan dalam al-Kanz, juzuk 4 halaman 47.

Al-Bazzar meriwayatkan dari Jabir radiallahu-anhu, Jabir berkata:

“Apabila Rasulullah s.a.w didatangi wahyu atau peringatan, saya pun berkata: “Pemberi amaran kepada kaum, mereka didatangi oleh azab.” Apabila keadaan itu hilang, saya lihat (Rasulullah s.a.w.) adalah orang yang paling manis mukanya, paling banyak tertawa dan paling baik manusia.”

At-Tabarani pula berkata: “Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling banyak tertawa dan paling baik hati.”
[Konsep Penguasaan Dalam Kehidupan Dakwah dan Pendakwah - Utz. Fathi Yakan]edit post

Kefahaman Terhadap Dakwah Islamiyyah 1

7:48 AM by , under

(Dari Madrasah Al-Imam Asy-Syahid Hassan Al Banna)

BAGAIMANAKAH JALAN KERJA DAKWAH?

1. Dari manakah dimulainya?

Dakwah dimulai dari lahirnya sekelompok orang yang SADAR dan INSAF, serta yakin akan tugas mereka, disamping IMAN yang tebal kepada Allah SWT. Dakwah Rasulullah saw dibantu oleh para sahabah yang memiliki jiwa PENGORBANAN yang tinggi untuk jalan Allah. Di dalam makna ini, Imam Al-Banna menjelaskan:

“Pembentukan suatu ummah, pendidikan suatu bangsa, pencapaian cita-cita,
dan pendukungan prinsip memerlukan kekuatan jiwa yang besar dari ummah atau
bangsa yang ingin mencapai cita-citanya itu. Kekuatan jiwa yang terjelma dalam
kemauan yang kuat dan tak mengenal lemah; kesetiaan yang terpadu, tak mudah
terpengaruh, dan tak kenal uzur; memiliki pengorban an yang tinggi yang tak
terhalang oleh perasaan tamak; mengenal serta mengimani dan memandang tinggi
terhadap prinsip perjuangan sehingga seseorang dapat memelihara diri dari
penyelewengan atau terpedaya oleh prinsip-prinsip lain”

Inilah dia sifat pribadi mereka yang mampu mendukung dakwah ini. Inilah dia titik awal kerja dalam dakwah, yaitu melalui proses PEMBINAAN PERIBADI pendakwah yang jitu; Sebagaimana permulaan dakwah Rasulullah SAW dengan membina pribadi para da’i seperti yang tergambar dalam surat Al-Muzzamil yang mana Allah memerintahkan mereka dengan latihan ibadah Qiyamullail (shalat Tahajjud) sebagai persiapan menghadapi ujian dakwah yang penuh dengan berbagai cobaan di hari-hari depannya.


2. Sumber kekuatan.

Dimanakah sumber kekuatan dakwah? Sebenarnya, kekuatan bermula dari kekuatan IMAN, kemudian diikuti oleh kekuatan Ukhuwah Islamiyah, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan material dan organisasi.


“Kebanyakan orang menyangka bahwa timur kekurangan kekuatan material,
peralatan perang, dan perjuangan untuk mereka bangun menyaingi ummat yang telah
merampas hak dan menindas mereka. Anggapan ini ada benarnya, namun di sana ada
lagi sesuatu yang LEBIH PENTING yaitu kekuatan ruh yang terjelma dalam AKHLAK
yang tinggi, jiwa yang harmonis, mengetahui dan meyakini kebenaran, dan
pengorbanan demi menunaikan kewajiban”


Disamping kekuatan iman dan ukhuwah adalah kekuatan ilmu, syaksiah, badan, dan kesatuan. Inilah yang menjadi kekuatan asasi. Setelah ini barulah diikuti dengan kekuatan organisasi, media, ekonomi, dan militer. Adalah anggapan yang keliru bahwa dakwah harus dimulai dengan kekuatan materi (kebendaan); karena asas kekuatan awal adalah pribadi du’at itu sendiri, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan yang lain. Hakikat ini telah terbukti di dalam sejarah dakwah itu sendiri.

3. Wasilah-wasilah (jalan-jalan kerja) dakwah

“Wasilah di dalam pembinaan dan pengukuhan setiap dakwah dapat dikenali oleh siapa saja yang mengkaji sejarah jamaah. Intisari dari wasilah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
IMAN DAN AMAL, KASIH SAYANG, dan PERSAUDARAAN”


“Wasilah umum dakwah ini tidaklah berubah, yaitu berkisar dalam tiga hal berikut: IMAN yang mendalam, pembinaan (takwin) yang teliti, dan AMAL yang terus menerus”..”


“Adapun wasilah yang telah saya janjikan untuk dibicarakan adalah terkandung dalam tiga rukun. Dan di sekitar tiga rukun inilah berputarnya fikrah Ikhwanul Muslimin”,

yaitu: Manhaj (metodologi) yang benar, Mu’min yang beramal, dan kepemimpinan yang cakap dan dipercaya. Ringkasnya, jalan kerja dakwah dapat disimpulkan sebagai berikut: keimanan yang kuat, persaudaraan yang kokoh, pembinaan (tarbiyah) atau pembentukan yang teliti dan rapih, amalan yang tak putus-putusnya yang tak mengenal lelah ataupun putus asa, disertai dengan panduan manhaj yang bersumberkan sumber-sumber yang sahih, serta kepemimpinan yang mempunyai daya juang dan kemampuan yang tinggi dan dapat dipercaya.

4. Berangsur-angsur (tadarruj) di dalam langkah kerja

Maksud tadarruj adalah kita TIDAK TERGESA-GESA dalam bekerja mencapai tujuan. Segala amal harus disusun dan direncanakan mengikuti tingakatan-tingkatan atau tahap-tahap yang ditentukan. Misalnya, upaya pembentukan harus didahulukan daripada upaya-upaya lain di dalam medan yang lebih berat dan menantang.

“Perlu adanya kesungguhan dan amal, serta usaha pembinaan (takwin) setelah
kita melaksanakan upaya PENJELASAN kepada masyarakat umum. Kemudian diikuti
dengan upaya pengasasan setelah kita melasanakan usaha MENDIDIK

Yaitu, upaya dakwah adalah bertahap: pertama, PENYAMPAIAN RISALAH; kemudian diikuti dengan usaha pembinaan dan pembentukan saf-saf perjuangan Islam; dan akhirnya mengasaskan kerja-kerja Islam:

“Sesungguhnya setiap dakwah perlu memiliki tiga marhalah: Marhalah di’ayah (MENYERU) dan ta’rif (MEMPERKENALKAN), dan menyebarkan fikrah serta menyampaikannya kepada masyarakat banyak. Kemudian diikuti oleh Marhalah takwin (membentuk) dan memperbaiki ansar (pembantu dakwah), menyediakan anggota saf dari mereka yang menyambut seruan tersebut.Kemudian diikuti oleh marhalah pelaksanaan, amal,dan kerja yang membuahkan hasil”


Kalimat diatas dapat difahami dengan mengingat bahwa marhalah yang dimaksud adalah dari segi keutamaan tuntutan kerja dan bukan dari waktu. Yakni, pekerjaan kita berawal dari penyampaian fikrah, diikuti dengan pembentukan mereka yang menyambut, seterusnya diikuti oleh persediaan dan penglibatan secara langsung dalam medan amal.

5. Kesempurnaan di dalam pelaksanaan (Takamul fi tatbiq)

Imam Al-Banna menyebutkan bahwa dakwah Islamiah BUKANLAH parti politik, namun penegakan hukum ALlah adalah salah satu tugas kita. Dakwah bukan pula satu mazhab fiqih, kuliah syara, atau institusi fatwa, namun lebih mementingkan syari’ah. Demikian pula, dakwah bukan lembaga sosial, tetapi kita mementingkan persoalan MENJAGA kebajikan masyarakat...

Singkatnya, dakwah Islamiah bukan hanya sebagian dari dakwah-dakwah itu, namun meliputi keseluruhan makna tersebut. Inilah maksud kesempurnaan dalam pelaksanaan: tumpuan dakwah bukanlah hanya sebagian permasalahan ummat saja, melainkan harus mementingkan semua permasalahan ummah dalam kerja-kerja dakwah.edit post

Kaedah Displin Dalam Gerakan Islam (0)

7:44 AM by , under

Kalimah berDISIPLIN bererti seseorang itu melakukan sesuatu dengan teratur dan menurut perencanaan, patuh kepada peraturan peraturan, pandai mengurus masa serta menjaga ketepatan waktu.

Tuntutan Disiplin Dalam Organisasi

Anggota anggota jemaah yang berdisiplin adalah penting seperti pentingnya kepemimpinannya juga. Maududi menulis “......sebuah gerakan, sekalipun mempunyai ciri ciri yang baik, menemui kegagalan hanya disebabkan oleh hakikat bahawa ia tidak dapat menterjemahkan skima skimanya ke bentuk praktik. Ini berpunca daripada ketiadaan disiplin dan kerjasama. Usaha usaha berdisiplin bermakna bahawa seluruh jemaah mesti mengikut prosedur serta peraturan yang telah ditetapkan olehnya.”

1. Seorang Muslim wajib beriltizam dengan arahan dan nizam (sistem) jamaah. Itu adalah perkara asasi dan perlu untuk kebaikan perjalanan amal dan usaha merialisasikan segala tujuan jemaah. Kesetiaan ini dipandang sebagai taat dan ibadah kepada Allah.

2. Setiap anggota jemaah mesti membiasakan dirinya melaksanakan setiap perintah pemimpin atau mas’ulnya dalam jamaah. Dia mesti taat kepada pemimpin di waktu susah, senang, sama ada suka atau tidak, asalkan perkara yang tidak mungkar dan tidak maksiat.

3. Tentera da’wah wajib menjaga waktunya dengan bersungguh sungguh, berdisiplin dalam segenap urusannya dengan peraturan yang rapi, berguna kepada manusia, mampu berusaha, mujahid untuk dirinya, berwaspada dari godaan hartabenda, anak dan isteri. “.....tiap tiap anggota majlis itu mestilah bersungguh sungguh untuk menghadirkan dirinya pada waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh lambat datang kecuali kerana tersangat terpaksa. Itupun dengan memberitahu alasan terlebih dahulu.

Kelemahan Tanpa Disiplin.

Organisasi lemah dan lembab. Kerja kerja terbengkalai dan da’wah tidak akan berkembang. Dan tidak tercapai matlamat gerakan. Disiplin merupakan salah satu faktor (berkait dengan individu) yang menyebabkan para du’at gugur/tercicir disepanjang jalan da’awah.

Sebab Kemerosotan Disiplin.

Kemerosotan Iman.

Menjadikan seseorang itu tidak sensitif terhadap perlaksanaan sesuatu tugas itu dengan segera. Salah satu kesan ialah tiada iltizam dengan waktu yang telah ditentukan untuk sesuatu perjumpaan ataupun waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan sesuatu kerja. Kemahuan yang Lemah dan Kurang Azam - Menyebabkan cepat berputus asa, mengalah serta mudah patah semangat.

Masalah Peribadi

Penyakit Lupa - Lupa kepada arahan, peraturan, waktu pertemuan serta tugas tugas. Salah satu sebab mempunyai terlampau banyak tugas.
Sikap Kurang Tegas Pemimpin.


Kesimpulan.

Disiplin merupakan suatu amalan yang sangat penting dalam gerakan Islam. Tanpanya gerakan sukar mencapai matlamatnya. Oleh itu pimpinan dan ahli-ahli gerakan perlulah mengambil berat persoalan ini agar lahir di sana sebuah gerakan yang terdiri daripada ahli ahli yang berdisiplin dan mampu memperjuangkan Islam sehingga tercapainya matlamat yang diidam idamkan InsyaAllah.edit post

Kisah Benar Untuk Dijadikan Ikhtibar (0)

8:21 AM by , under

Seorang doktor di Amerika Syarikat telah memeluk Islam kerana beberapa keajaiban yang ditemuinya dalam penyelidikannya. Dia amat kagum dengan penemuan tersebut, sehingga tidak
dapat diterima oleh akal fikiran. Dia adalah seorang doktor neurologi. Setelah memeluk Islam, dia amat yakin akan perubatan secara Islam dan dengan itu telah membuka sebuah klinik yang
bertemakan "Perubatan Melalui Al-Qur'an". Kajian perubatan melalui Al-Qur'an membuatkan
ubat-ubatannya berteraskan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Di antara kaedah-kaedah yang digunakan termasuklah berpuasa, madu lebah, biji hitam (black seed) dan sebagainya. Apabila ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam, maka doktor tersebut memberitahu bahawa semasa beliau melakukan kajian urat saraf, terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal.

Setelah membuat kajian yang memakan masa, akhirnya beliau mendapati bahawa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia melainkan pada ketika seseorang itu sedang sujud semasa mengerjakan sembahyang. Urat tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa sukatan yang tertentu sahaja. Ini bermaksud bahawa darah hanya akan memasuki urat tersebut mengikut kadar sembahyang waktu yang diwajibkan oleh Islam.

Begitulah keagungan ciptaan Allah. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan sembahyang, akan
otaknya tidak akan dapat menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. Oleh yang demikian, kejadian manusia ini sebenarnya adalah untuk menganuti agama Islam 'sepenuhnya' kerana sifat fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah dengan agama-Nya yang indah ini.

Kesimpulannya:

Makhluk Allah yang bergelar manusia yang tidak bersembahyang, walau pun akal mereka berfungsi dengan secara normal tetapi sebenarnya dalam sesuatu keadaan mereka akan kehilangan pertimbangan dalam membuat keputusan yang normal. Justeru itu, tidak hairanlah jika manusia ini kadang kala tidak segan silu untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan fitrah kejadiannya, walau pun akal mereka mengetahui bahawa perkara yang akan dilakukan itu adalah bersalahan dengan kehendak mereka.
Inilah adalah kesan daripada ketidakupayaan otak mereka untuk mempertimbangkan akan perbuatan mereka itu secara lebih normal. Maka dengan itu tidak hairanlah timbulnya bermacam-macam gejala-gejala sosial masyarakat masakini. Dari itu, marilah kita bersama-sama mengambil ikhtibar daripada kisah di atas. Ambillah Islam secara menyeluruh
dan bukannya secara berdikit-dikit.

Dipetik daripada Arab News, 7 Januari /Februari 1987.edit post

Rasulullah saw memulakan jihadnya melalui dakwah dan Tarbiyah, bukan terbentuk secara tiba-tiba atau kebetulan tanpa apa-apa persediaan dan pembentukan bahkan Rasulullah saw menghadapi berbagai kesukaran dan halangan dan terus berjihad sehingga terbentuk satu ummah yang terpuji sebagai Khaira Ummah di abadikan didalam Al-Quran. Seperti di tegaskan dalam Al-Quran ayat 110 Surah Al Imran maksudnya:-

Kamu adalah sebaik-baik ummah dikeluarkan untuk manusia seluruhnya, kamu memerintah (menyuruh) kepada ma’aruf dan mencegah mungkar serta kamu tetap beriman kepada Allah’

Rasulullah saw mula berdakwah dan membentuk ummah sejak di zaman Makkah lagi. Baginda mendidik (mentarbiyah) sekumpulan jamaah mukminin yang menjadi benih terbentuknya masyarakat yang baru (berbeza daripada masyarakat jahiliyah). Ketika Rasulullah saw membentuk jamaah mukminah di Makkah dimasa itu. Baginda menyedari bahawa peranannya lebih besar daripada Makkah dan Semenajung Arab dan Risalah yang Baginda bawa bukan semata-mata khusus untuk satu bangsa dan satu generasi bahkan Risalahnya bersifat sejagat (‘Alamiyah) dan halatujunya menghapuskan jahiliyyah dan membina insaniah yang baru, menepati prinsip-prinsip Al-Quran dan ajarannya.

Ketika Baginda menjadikan kota Makkah sebagai markas dakwahnya, Baginda tidak memulakan dengan membentuk daulah yang terdiri dari pembesar-pembesar Quraisy bagi menundukkan seluruh orang Arab dan memaksa mereka menerima prinsip-prinsipnya dengan kekerasan. Baginda tidak melakukan demikian kerana Baginda bukan diutuskan untuk menghapuskan kerosakan dengan mengundang kerosakkan lain dan bukan untuk memaksa masyarakat menerima dakwahnya dengan kekerasan tetapi Baginda diutuskan untuk menyampaikan Risalah Allah SWT dan mengajak semua manusia dengan penuh hikmah serta dengan peringatan-peringatan yang baik. Serta sabar bersama-sama orang-orang yang beriman membentuk jamaah yang menjalankan kerja-kerja Islah agar mereka menjadi asas yang kukuh bagi kelahiran masyarakat (generasi) baru (Generasi Mukmin).

Rasulullah saw memberi penekanan kepada Tarbiyah Jiwa/ Dhomir / Al Wijdaan dan tarbiyah akhlak dan budi pekerti berteraskan keimanan/tauhid; kerana inilah asas sebenarnya bagi pembinaan ummah yang menjamin masyarakat dan Daulah daripada berlaku penyelewengan, kezaliman dan kerosakan. Ilmu perlembagaan, dan undang-undang serta deen undang-undang serta peratusan semata-mata belum cukup untuk mcmbina ummah tanpa dididik jiwa dan akhlaq masyarakat.

Sehubungan ini Al Quran telah menegaskan dalam surah Al Ra’ ad ayat 11, maksudnya”-

"Sesungguh Allah SWT tidak mengubah apa yang terdapat pada sesuatu kaum itu sehingga mereka mngubah apa yang terdapat dalam jiwa mereka."

Ustaz Mohd Syadid dalam kitabnya Al Jihad Fil Islam menjelaskan bahawa inilah jalan membentuk dan membina ummah serta membangunkan tamaddun dan kemajuan. Pengislahan masyarakat tidak akan sempurna melainkan di mulakan dengan jiwa masyarakat itu sendiri.... kerana itu maka medan Islam yang pertama ialah ‘alam jiwa dan dhamir., dan wasilahnya yang pertama dan utama untuk sampai kepada matlamat ialah AtTarbiyah,.’edit post

Tegakkan pemerintahan yang mempertahankan Islam (0)

7:48 AM by , under

SATU perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Islam daripada pengajaran peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w ialah mendirikan negara Islam yang mendaulatkan syariat Allah SWT dan kewujudan daulah Islamiah itu menjadi salah satu daripada ajaran Islam. Semasa masih ada di Makkah, Rasulullah s.a.w telah ditawarkan dengan berbagai-bagai tawaran di antaranya ialah Rasulullah s.a.w akan dilantik menjadi pemimpin tertinggi Makkah sekiranya Rasulullah s.a.w sanggup meninggalkan dakwah Islam dan membiarkan agama menyembah berhala terus berjalan.

Rasulullah s.a.w menolak tawaran ini dan terus berhijrah ke Madinah kerana di Madinah,penduduknya menerima Islam sebagai agama mereka, sanggup mempertahankan Rasulullah s.a.w dan sanggup menyerahkan tanah air mereka menjadi tapak mendirikan negara Islam yang di dalamnya tertegak syariat Allah SWT dan sanggup pula mempertahankan daulah Islamiyyah yang dibina itu dengan nyawa dan darah mereka.


Tidak sebagaimana di Madinah, penduduk Makkah hanya mahu menyerahkan kuasa pemerintahan sahaja kepada Rasulullah s.a.w tetapi tidak akan membiarkan Islam berkembang biak dan syariat Islam dilaksanakan, dengan itu tidak memungkinkan negara Islam sebenar dapat ditegakkan.


Apabila tiba di Madinah Rasulullah s.a.w mempersatukan orang-orang Muhajirin dan Ansar di atas persaudaraan ibadat dan Islam yang lebih tinggi darjat dan kekuatannya berbanding dengan perhubungan darah keturunan. Kemudian Rasulullah s.a.w membina masjid sebagai tempat ibadat dan lebih jauh daripada itu tempat pentadbiran negara Islam.


Selepas itu Rasulullah s.a.w mengadakan perjanjian yang dinamakan piagam Madinah yang merupakan perjanjian antara pemerintah Islam dan rakyat yang terdiri daripada orang-orang Islam sendiri dan perjanjian dengan rakyat yang bukan Islam tetapi berada di bawah kerajaan Islam. Rasulullah s.a.w telah menyediakan segala keperluan bagi memungkinkan kewajipan sebagai sebuah negara dan dijadikan dasar negara itu ialah hukuman Allah SWT.


Firman Allah yang bermaksud:


“Dan berhukumlah (dalam perselisihan) di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah”. (Surah Al-Maidah ayat 49)


Kitab Injil yang diterima oleh nabi Isa daripada Allah SWT telah diselewengkan oleh ahli kitab sehingga Injil yang satu itu menjadi beratus-ratus buah (dengan pelbagai nama) yang setiap satunya bercanggah dengan yang lain. Ajaran kristian ini dibawa ke Eropah. Apabila berlakunya pertembungan antara golongan gereja dan golongan istana, maka dipisahkan diantara gereja dan istana yang membawa ajaran pemisahan antara agama dan pemerintahan.


Kemudian apabila ada orang-orang Eropah belajar di negara Islam seperti di Andalus dan Baghdad, mereka membawa ilmu ke Eropah. Paderi-paderi kristian telah menolak ilmu-ilmu tersebut yang akhirnya membawa kepada pemisahan antara ilmu duniawi dengan ajaran kristian. Hasilnya lahirlah pula ajaran sekular yang memisahkan ajaran agama dan kehidupan dunia kecuali dalam soal keagamaan di gereja-gereja sahaja.


Ajaran ini pula dibawa ke dalam dunia kecuali dalam negara-negara umat Islam oleh penjajah-penjajah kristian yang menjajah umat Islam sehingga sebahagian umat Islam menganggap Islam itu hanyalah upacara ibadat perseorangan sahaja seperti sembahyang, puasa, membaca al-Quran dan majlis-majlis zikir.


Apabila Turki menerima pembaratan selepas jatuhnya Khilafah Islamiah yang terakhir dengan dibatalkan undang-undang Islam dan diganti dengan undang-undang kafir sehingga Islam tidak lagi memerintah, maka Syeikh Al-Islam Turki yang terakhir iaitu Almarhum As-Syeikh Mustafa Al Basri telah menegaskan dalam bukunya ... sekularisma yang memisahkan ajaran agama dengan kehidupan dunia merupakan jalan paling mudah untuk menjadi murtad.

Apa yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w kemudian diikuti oleh umat Islam selepasnya dan menjadi sebahagian daripada ajaran Islam. Oleh itu selepas kewafatan Rasulullah s.a.w, para sahabat menyambung kewajiban itu dengan mereka melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang akan menggantikan baginda dalam menjalankan pemerintahan negara Islam.


Oleh itu satu mesyuarat telah diadakan untuk melantik seseorang khalifah Islam walaupun pada masa itu jenazah Rasulullah s.a.w belum lagi dikebumikan.Itu semua menunjukkan betapa wajibnya mendirikan negara Islam dan kewajiban ini sebahagian daripada ajaran Islam. Adapun pemikiran umat Islam pada hari ini lain pula jadinya apabila mereka menolak ajaran politik dan pemerintahan termasuk di dalam kewajipan Islam dan ajarannya.


Fahaman ini adalah menyeleweng dariapda ajaran Islam, kerana ajaran yang mengatakan bahawa politik suku, ajaran Islam suku merupakan fahaman yang dihasilkan daripada penyelewengan oleh ahli kitab terhadap ajaran yang dibawa oleh nabi Isa a.s.. Nabi Isa a.s telah diperintahkan oleh Allah SWT supaya beramal dengan kitab Taurat dan kitab Injil pada masa yang sama. Apabila nabi Isa a.s diangkat oleh Allah SWT, pengikut-pengikut setia baginda yang bergelar Khawariyun telah menerima tekanan dan penyeksaan sehingga memaksa mereka mengasingkan diri daripada masyarakat.


Akhirnya ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Isa telah diselewengkan oleh orang-orang yang jahil dan mempunyai kepentingan diri yang kemudian ajaran yang direka itu dinamakan agama kristian. Kita perlu sedar bahawa apabila pemerintahan dipisahkan daripada agama bermakna membatalkan hukum qisas, hudud dan ta’zir, serta mempersendakan, samada jahil atau tahu, menyebabkan seorang itu boleh menjadi murtad.


Dengan itu juga Islam dan aqidah umat Islam tidak dilindungi sebagaimana apa yang telah diucapkan oleh al Imam Al-Ghazali: “Agama itu asas, pemerintah adalah penghulunya. Maka apa yang tidak ada asas akan runtuh dan apa yang tidak ada penghulu akan hilang”. Kita dapat lihat bahawa dengan ditinggalkan ajaran Islam mensabitkan berlakunya segala kemungkaran.


Ini kerana negara Islam itulah yang akan mendaulatkan syariat Allah dan menjaga agamanya bermula dengan ibadat, muamalat, munakahat, jenayat dan menjaga ibadat umat Islam.
Firman Allah bermaksud:


“Orang-orang yang jika kami memperkukuhkan (menjadikan mereka memerintah) di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyeru perkara ma’ruf dan mencegah kemungkaran dan bagi Allah akibat (kesudahan) segala sesuatu”. (Surah Al-Haj ayat 41).


Marilah kita semasa menyambut peristiwa hijrah supaya kembali kepada Islam khususnya kembali kepada satu kewajiban yang telah dilupakan oleh umat Islam iaitu mendirikan negara yang mendaulatkan syariat Islam.


“Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau akan kitab dengan sebenarnya supaya engkau menghukum di antara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan jangan kamu menjadi penolong orang-orang yang khianat”. (Surah An-Nisa ayat 105) .


Dipetik dari :
Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awangedit post

Islam Kena Ikut Zaman Atau Zaman Kena Ikut Islam? (0)

7:38 AM by , under

Kalau dulu Tok Anjang pernah berbicara hal berkaitan keliru. Kali ini Tok anjang nak sambung sikit lagi. Orang kata sebagai nasi tambah. Perkara ini kadang kala kita tak terperasan disebabkan kita dah lali dengan ungkapan yang diutarakan. Seolah-olah kita dapat menerimanya kerana itulah penerimaan masyarakat semasa.Wal hal apa yang kita dengari itu sebenarnya bercanggah dengan apa yanng dituntut oleh agama.

Umpamanya kalau ada orang yang mengatakan "kita hendaklah menyesuaikan Islam dengan peredaran zaman." Di sini mungkin kita akan menafsirkan bahawa dalam zaman moden ini Islam perlu ditafsirkan sesuai dengan kehendak zaman ini. Islam yang turun lebih 1400 tahun dahulu sudah tentu berbeza dengan zaman sekarang. Lalu segala ajaran yang tak sesuai dengan zaman ini perlu ditinggalkan dan Islam kenalah disesuaikan denngan kehendak masyarakat moden hari ini. Penafsiran sedemikian seolah menggambarkann peredaran zaman memaksa Islam perlu diubahsuai supaya Islam dapat terus hidup ditengah-tengah kehendak dan selera masyarakat. Segala ajaran yang tak sesuai dengan selera dan nafsu masyarakat perlu dirubah dan digantikan nilai baru yang semua masyarakat dapat menerimanya. Contohnya dalam pergaulan seharian antara bukan muhram sama ada yang remaja atau dewasa.
Hari ini seolah-olah masyarakat menghalalkan perbuatan 'dating', pasangan yang belum berkahwin bebas bersosial atau mudah dibawa kemana-mana dengan izin ibubapa. Kerana alasannya itulah trend masakini.

Persoalannya sekarang mahukah suatu hari nanti masyarakat kita hidup sama seperti mana di barat hari ini. Sistem sosial mereka sudah berubah. Anak-anak sudah tidak hormat kepada ibubapa, hidup bersama tanpa ikatan perkahwinan sehingga mempunyai anak sudah menjadi lumrah yang diterima pakai. Kehidupan homoseks dan lesbian sudah mendapat pengiktirafan pemerintah. Dan perkara ini sudah menjalar kepada masyarakat kita. Kesannya dimanifestasikan dengan berlakunya gejala sosial yang semakin membimbangkan. Buang bayi, bohsia, bohjan, seks rambang dan yang lainnya adalah antara rentetan peristiwa yang menggegar negara.

Jika dihitung banyak lagi contoh lain yang menunjukkan Islam kena hidup ditengah kehendak dan selera masyarakat.,Jika ada orang yang menentangnya lalu dicop sebagai extrimist atau pelampau atau orang yang ketinggalan zaman. Masyarakat akan memandang serong jika ada individu-individu yang cuba mengamalkan Islam sepenuhnya.

Bukankah Islam datang membawa rahmat kepada sekian alam. Islam sudah sempurna dan sesuai diamalkan dalam sebarang zaman. Sepatutnya Islam yang menentukan arah mana zaman akan pergi. Masyarakat kena ikut Islam, bukan Islam kena ikut kehendak masyarakat. Masyarakat boleh hidup biasa dalam sebarang zaman selagi segala bentuk amalan kehidupan mereka tak bercanggah dengan Islam.

Konsep halal dan haram, hak dan batil, dan amar makruf nahi mungkar menjadi panduan kehidupan manusia. Jika ada perkara-perkara baru dalam masyarakat yang tidak ada nas dalam Quran, di sana dibenarkan ijtihad. Itu pun ijtihad bukan mengikut hawa nafsu tetapi ijtihad yang dilakukan tidak lari dari roh dan semangat Islam itu sendiri. Sebab itulah Islam sesuai dengan sebarang zaman.
"Pada hari ini telah Akuu sempurnakan untuk kamu agamamu,dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagimu." (al-Maidah: 3)edit post

Bantahan GMIUUM terhadap Jawatankuasa Kabinet (0)

11:10 PM by , under

Gerakan Mahasiswa Islam Universiti Utara Malaysia berasa kesal dan tidak bersetuju dengan keputusan Kabinet berhubung isu status agama dan penjagaan anak berikutan kes yang melibatkan Saudara Mohd Ridzuan Abdullah atau K Patmanathan, 40, bekas penganut Hindu, yang kini memeluk Islam, dilaporkan telah menukar agama anaknya - Tevi Darsiny, 12, Karan Dinesh, 11, dan Prasana Diksa, 1 - kepada Islam pada 12 April serta memohon hak penjagaan terhadap mereka di Mahkamah Syariah walaupun ibu mereka masih beragama Hindu. itu kerana ia telah menafikan hak ibu atau bapa yang telah memeluk Islam untuk mendidik anak-anak mengikut agama baru yang dianutinya. Keputusan itu tidak wajar dilaksanakan kerana ia dibuat tanpa melibatkan perbincangan menyeluruh dengan para mufti, pakar perundangan sivil serta islam dan NGO Islam.


Keputusan kabinet Menteri memutuskan bahawa setiap ibu bapa yang menukar agamanya ke agama lain, anak-anak mereka yang dibawah umur tidak akan bertukar secara automatik, malah mereka akan kekal dalam agama asal sehinggalah mereka dewasa dan membuat keputusan sendiri selepas itu.

"Ini adalah satu ketetapan yang salah dan terburu-buru, dan ia merugikan ummah Islam itu sendiri, pihak kabinet sewajarnya berbincang dan bermesyuarah dengan badan-badan yang berautoriti seperti Jemaah ulama, mufti serta Majlis Fatwa Kebangsaan dalam menangani isu seperti ini. " Ujar Syafiq Nordin, Presiden GMIUUMedit post

Mencipta kerangka baru pergerakan GAMIS (0)

1:38 PM by , under

Dipetik dari laman Mahasiswakini
Pendahuluan

Sebagaimana yang diketahui umum, Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) telah menjadi teras dan nadi bagi gerakan mahasiswa di Malaysia ini sejak lebih sedekad yang lepas. Dalam keadaan penubuhan front yang pelbagai baik di peringkat kampus mahupun nasional, GAMIS masih merupakan peneraju & penggerak bagi setiap front tersebut.

Hakikat ini secara asasnya telah pun diakui oleh sebilangan besar aktivis-aktivis mahasiswa secara keseluruhannya tatkala melihat GAMIS tidak pernah gagal dalam melahirkan penggerak & pelapis bagi setiap generasi.Dan kerana itu jugalah, GAMIS tidak pernah teragak-agak untuk melakukan transformasi perubahan dalam pola gerakan yang dipacu, sesuai dengan situasi & keadaan semasa. Lantas, pendaftaran GAMIS sebagai NGO yang berdaftar dibawah Ikatan Amanah telah menjadi satu titik tolak sebenarnya kepada perubahan yang ingin direncana, walaupun pada peringkat awalnya ramai yang tidak bersetuju dengan tindakan tersebut.

Oleh yang demikian, untuk membuat halatuju baru dalam gerakan mahasiswa, ianya perlu bermula di peringkat GAMIS sendiri. Sejarah telah membuktikan, seandainya GAMIS beraksi secara agresif & berani dalam memacu gerakan, maka rakan-rakan aktivis dalam front-front mahasiswa yang lain akan ikut sama laju & agresif dalam membawa gerakan. Justeru, suatu halatuju gerakan baru perlu dirangka supaya GAMIS akan terus relevan untuk memacu gerakan mahasiswa di Malaysia.

Transformasi Dalam Memacu Gerakan Mahasiswa Islam
Dalam 5 tahun kebelakangan ini, penulis melihat bahawa halatuju GAMIS dalam membawa gerakan telah terikut-ikut dengan teori media yang agak berlebihan & tidak memberi kesan yang mendalam kepada masyarakat awam & masyarakat kampus sendiri.Penulis tidaklah menafikan kelebihan yang boleh kita peroleh melalui manipulasi media, cuma situasi ini secara sedar atau tidak telah mengheret gerakan mahasiswa kepada suatu kancah yang mudah dan hilang taringnya sedikit demi sedikit.

Masakan tidak apabila suatu event di peringkat gerakan masih dianggap berjaya dengan partisipasi 7 ke 8 orang dengan syarat, media banyak yang hadir untuk membuat liputan!
Penulis secara asasnya bersetuju dengan peranan media dalam konteks membawa gerakan, tetapi tidaklah meninggalkan mekanisme didikan secara melata & mobilasi besar yang konsisten dalam mengekalkan ruh gerakan yang sebenar.

Tidak sekadar itu, pendekatan yang diambil oleh mahasiswa dalam membawa gerakan juga lebih banyak terikut-ikut dengan artis yang lebih bertujuan untuk meraih populariti berbanding melagangkan idealisme dalam kerangka yang intelek.Lebih memburukkan keadaan apabila suatu gerakan yang sepatutnya bersifat kolektif hanya mendapat partisipasi kampus secara terpilih & berkelompok sahaja, tidak bersifat menyeluruh & melata di segenap sisi, baik di seluruh Semenanjung, mahupun Sabah & Sarawak sendiri.

Bagi penulis hal ini ialah suatu yang tidak sihat bagi gerakan GAMIS, kerana dengan kapasiti ahli yang ramai, maka sudah tentunya keterlibatan yang bersifat menyeluruh dengan kefahaman pada tahap optimum diperlukan oleh seluruh ahli gerakan GAMIS sendiri dalam mencanai gerakan yang lebih menyengat. Mudah kata, apa yang difahami, difikir, & diolah oleh sang presiden, begitulah juga yang difahami oleh ahli kebanyakan di seluruh pelusuk kampus.

Tidak berhenti setakat itu, kondisi GAMIS sendiri yang memilih stail gerakan yang telah diisi kelompangannya oleh kelompok lain telah menyebabkan gerakannya walaupun hebat di peringkat mahasiswa semasa, tapi masih gagal dalam mempengaruhi masyarakat dalam konteks yang lebih besar. Sebagai contoh, keberjayaan GAMIS menghimpunkan seramai 3000-4000 mahasiswa sewaktu perhimpunan membantah serangan Israel tempoh hari sudah merupakan suatu mobilasi yang hebat di peringkat mahasiswa pada period ini. Namun, harus diingat bahawa gerakan GAMIS bukan untuk mahasiswa sahaja, bahkan untuk rakyat keseluruhan.

Justeru, walaupun mobilasi tersebut kelihatan gah di peringkat mahasiswa, namun di peringkat masyarakat yang lebih besar, ianya ibarat butiran pasir di dalam timbunan bukit; jauh keberhasilannya, bahkan tidak meninggalkan impak dalam masyarakat. Hal ini kerana masyarakat pada hari ini sudah biasa dengan mobilasi ke medan lapangan demonstrasi. Bahkan sekadar untuk mencapai jumlah 100,000 orang pun, sudah merupakan perkara yang biasa.

Oleh yang demikian, GAMIS kena berubah dalam mengambil sisi perjuangan yang tidak lagi diisi oleh mana-mana pihak. Kalaupun sukar untuk menganalisis, GAMIS boleh memilih untuk memperhebatkan lagi gerakan yang masih tidak sempurna.Sebagai contoh, gerakan dakwah di Malaysia. Sehingga kini, belum ada lagi mana-mana gerakan mahasiswa yang mengambil sisi islah ini secara agresif dalam merubah masyarakat. Mungkin ada, tapi kebanyakannya lebih bersifat bermusim & ’suam-suam kuku’. Atau contoh yang lain ialah, memperjuangkan supaya selatan Thai ‘dipulangkan’ kembali kepada Malaysia, kerana tanah itu pada suatu ketika dahulu merupakan sebahagian daripada Darul Islam yang hebat di Tanah Melayu Mungkin agak gila idea yang penulis lontarkan, namun itulah satu lontaran yang bersifat tersendiri bagi pengamatan penulis dalam konteks gerakan semasa. Bahkan, GAMIS melalui gerakan yang ‘lain dari yang lain’ seperti ini pastinya tidak perlu terhegeh-hegeh untuk mendapatkan publisiti media, bahkan medialah yang akan mencari GAMIS untuk mengetahui perkembangan gerakan yang unik ini.

Institut Pemikiran Umar al-Khattab & Institut Pemikiran Mus’ab bin Umair
Secara umumnya dua institut ini merupakan perkara yang sangat baru & sangat menarik pada pengamatan penulis terhadap survival gerakan mahasiswa yang diterajui oleh GAMIS dalam dekad-dekad yang akan datang. Masakan tidak apabila kedua-dua institut ini di sediakan khusus dalam menyediakan figure pelapis yang cukup kompeten untuk memimpin Malaysia & ‘hujjatul Islam’ yang berwibawa pada masa hadapan.

Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh seluruh kader-kader Islam dalam GAMIS sendiri. Pertamanya, pembinaan future leader dalam Institut ‘Umar Al-Khatab hendaklah tidak hanya terbatas dalam proses untuk membina kepimpinan yang bersifat lokal semata-mata sebagaimana yang diusahakan oleh Akademi Pemuda Umno .Tuntasnya, GAMIS pada jangka masa panjang sudah sewajarnya untuk memikirkan kelahiran kepimpinan yang mampu menakluk dunia. Ya, memang bukan suatu perkara yang mudah. Akan tetapi, ianya bukan juga perkara yang mustahil.

Jika seandainya golongan yahudi yang dibenci oleh hampir keseluruhan umat dunia pun mempunyai perancangan yang cukup rapi dalam menyediakan kepimpinan yang boleh ‘memegang’ dunia, maka sudah pastilah pada pandangan penulis Institut Pemikiran ‘Umar Al-Khattab perlu direncanakan sehingga ke tahap itu.

Institut Pemikiran Mus’ab bin Umair juga perlu dihalakan lebih jauh daripada sepatutnya. Dengan aim untuk melahirkan pendakwah sehebat Sheikh Ahmad Deedat, GAMIS sudah sewajarnya mampu mengisi kelompangan kefahaman Islam dikalangan warga rakyat pada masa hadapan.

Justeru pada pengamatan penulis, training yang diberikan dalam institut ini tidak cukup seandainya diberikan dari sudut ilmu penghujahan semata-mata. Akan tetapi keberanian & kekuatan jiwa sang mujahid Islam perlu dipasakkan agar mereka kelak mampu lahir sehebat Mus’ab Ibn Umair.

Kita tidak mahu lagi selepas ini hendaknya, pendakwah-pendakwah yang keluar tidak mampu menjadi benteng dalam mempertahankan hujah-hujah Islam disebabkan kecilnya jiwa & kurangnya keberanian dalam berhujah. Lebih bijak pada pengamatan penulis sekiranya pendakwah-pendakwah masa hadapan ini dibekalkan dengan kefasihan bahasa yang pelbagai.

GAMIS & Solidariti Mahasiswa Malaysia (SMM)
GAMIS telah menganggotai SMM sejak badan koalasi itu ditubuhkan lagi. Bahkan tokoh-tokoh yang memimpin SMM keseluruhannnya datang dari kader GAMIS sendiri. Antaranya ialah Khairol Anuar Mat Zuki, Muhd Ramadhan Fitri Elias, Rifa’uddin, Mohd Nazree Mohd Yunus, Sheikh Umar Bagharib, dan yang terkini Muhammad Haafizuddin Abirerah.

Namun mutakhir ini, keterlibatan GAMIS pada pandangan penulis sekadar keterlibatan individu, bukan keterlibatan organisasi gerakan secara keseluruhannya. Kerana itulah kita lihat tiada lagi kesepaduan antara front-front mahasiswa lain terhadap isu bersama yang ingin dibawa. Kebanyakannya lebih bersifat sendiri-sendiri. Kerana itu jugalah penulis berpendapat bahawa SMM perlu diberi nafas baru dengan gerakan yang lebih tersusun & kemas. GAMIS perlu proaktif dalam hal ini. Bukanlah suatu yang sihat apabila GAMIS berpendirian bahawa batang tubuh GAMIS boleh melakukan semua hal yang berkaitan aktivisme mahasiswa.

Kesepakatan dengan front-front mahasiswa lainnya perlu diperkemaskan semula. Suatu penjelasan sikap perlu dilakukan anatara GAMIS & seluruh front-front yang bernaung di bawah SMM. Ketumbukan gerakan mahasiswa yang hebat hanya akan berjaya sekiranya GAMIS berjaya menyatukan seluruh gerakan mahasiswa pada satu fokus secara bersama. Dan lagi, gerakan SMM untuk jangka waktu hadapan juga sudah sampai tahap memperjuangkan model Malaysia yang sepatutnya dalam kerangka sekarang & akan datang. Sudah tiba masanya GAMIS & SMM turun ke seluruh pelosok lapangan dalam ‘menjual’ idealisme mereka itu sehingga menjadi fenomena yang bakal berhasil melahirkan Malaysia Baru dalam konteks kemahuan mahasiswa & anak muda lainnya.

Kesedaran perlu diperhebatkan. Penulis percaya, dengan ‘pencairan’ kefahaman yang optimum di semua peringkat, SMM mampu menjadi pioneer kepada perubahan bentuk model Malaysia di masa hadapan. Kalaupun peringkat pertama gerakan ini tidak berjaya mempengaruhi rakyat secara keseluruhannya, setidak-tidaknya kefahaman yang diusahakan benar-benar ‘cair’ dalam minda & fikrah seluruh mahasiswa di Malaysia.

Medannya, sudah pastinya dalam bentuk yang pelbagai. Namun aspek perdebatan & dialog pada pengamatan penulis merupakan medium kontemporari yang cukup absah dalam membawa kefahaman ini. Ajarlah seluruh mahasiswa untuk mencabar minda & akalnya supaya Gerakan Mahasiswa akan lebih gemilang pada pasca gelombang perubahan ini.
* Tajuk asal artikel di atas adalah Halatuju baru gerakan Gabungan Mahasiswa Islam SeMalaysia (GAMIS): Suatu Analisis dan Saranan.
^ Penulis merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya dan Speaker GAMIS.

—————–edit post

1:29 AM by , under


Y.Bhg. Tan Sri Dato' Dr. Nordin Kardi
Naib Canselor
Universiti Utara MalaysiaEditor dan seluruh ahli GMIUUM Utara Malaysia mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada ayahanda Tan Sri Dato' Dr. Nordin Kardi diatas perlantikan semula sebagai naib Canselor Universiti Utara Malaysia sehingga 15 Jun 2010. Perlantikan Tan Sri bermula pada Jun 2005 menggantikan Allahyarham Prof. Dato 'Dr. Ahmad Fawzi Basri yang meninggal dunia kerana kompilasi jantung pada 23 Mei 2005. Kami mengharapkan dengan perlantikan semula ayahanda, ayahanda dapat memberikan khidmat cemerlang seterusnya memimpin Universiti ini kearah yang lebih baik dan cemerlang serta nama Universiti ini terkenal di mata dunia. Kami di barisan GMIUUM akan berusaha bagi menaikkan mobiliti sahsiah mahasiswa disamping menaikkan dan menjaga imej Universiti ini sebagai Universiti yang bukan sahaja melahirkan mahasiswa berketerampilan dari sudut akademik dan kepimpinan, malah berusaha bersama-sama warga kampus yang lain agar mahasiswa UUM ini mempunyai akidah, akhlak serta sahsiah terpuji. Insya Allah.


"Gerakan Mahasiswa Islam"edit post

9:07 PM by , under


I made this widget at MyFlashFetish.com.edit post

Adakah Malaysia sebuah negara yang melaksanakan peradaban dan pentadbiran mengikut perpekstif Islam.

Mengikut Artikel 11 Perlembagaan Malasia menyatakan ;

Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Islam merupakan Agama rasmi Persekutuan. Sungguh pun begitu setiap orang berhak mempraktikkan agamanya sendiri. Sumber : wikipedia.org

Persoalannya, adakah pemimpin Kerajaan sedar mahupun tidak tentang pemerintahan dan pentadbiran negara Islam. Diruang ini, dinyatakan penyataan tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin bagi sebuah Negara Islam yang dinyatakan oleh Imam Abu Yala al Fara.

1. Menjaga Agama melalui prinsip-prinsip yang disepakati oleh ulama terdahulu yang muktabar. sebarang keraguan terhadap prinsip utama tersebut perlu diperjelaskan dengan hujah-hujah yang jelas. Sebarang penyelewengan hendaklah dikekang walaupun terpaksa menggunakan undang-undang.

2. Melaksanakan Hukuman terhadap orang-orang yang bertelingkah dan menghentikan pertelingkahan mereka supaya tertegaknya keadilan.

3. Menjaga keselamatan kawasan yang dikuasai supaya rakyat berasa tenteram untuk hidup dan merasa selamat untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain.

4. Menegakkan hukuman HUDUD untuk mengelakan pencabulan terhadap hak-hak ALLAH masyarakat dan hak individu daripada kebinasaan dan kemusnahan.

5. Mengawal sebarang pemberontakan dengan persiapan yang jitu dan kekuatan yang hebat supaya tidak muncul permusuhan yang bertujuan untuk melakukan perkara yang dilarang mahupun melakukan perkarayang boleh menumpahkan darah rakyat sama ada Umat Islam atau bukan Islam.

6. JIHAD terhadap sesiapa yang memusuhi Islam walaupun dakwah telah dilakukan yang mana mereka tidak mahu memeluk agama Islam atau berdamai dengan umat Islam.

7. Menguruskan soal kewangan Islam seperti harta sedekah, zakat, cukai dan lain-lain.

8. Mengagihkan harta terhadap yang layak menerima.

9. Memastikan bahawa setiap individu yang dipikulkan tenggungjawab diberikan latihan secukup-cukupnya supaya mutu perkhidmatan mereka bertambah baik.

10. Terlibat secara langsung memerhatikan dan meneliti permasalahan perkara-perkara yang diurus olehnya dan tidak mempercayai secara seratus peratus laporan orang-orang bawahan kerana ditakuti terdapat laporan yang tidak tepat atau ia dikhianati.

Persoalan yang timbul disini, adakah pemimpin negara Malaysia sedar dan benar-benar menjadikan al-Quran dan Sunnah Baginda Muhammad sebagai panduan utama untuk memimpin diri, keluarga, masyarakat mahupun negara. dalam keadaan wujudnya pelbagai tanggapan negatif yang ditimbulkan, mampukah pemimpin negara menangani isu nasional yang melibatkan bukan sahaja kestabilan politik, pembangunan sosioekonomi negara tetapi matlamt utama penyedaran rakyat tentang kepentingan syiar Islam dan akidah ummah.

Tanpa tampuk kepimpinan yang benar-benar mengaplikasikan tuntutan ALLAH SWT didalam Al Quran dan Rasul melalui kisah perjuangan dan Sunnah Beliau begitu juga dengan keperihatinan rakyat tidak kira Umat Islam atau Bukan Islam yang menjadukan akidah dan moraliti serta ditanamkan semangat patriotik didalam diri serta kepentingan Ilmu duniawi dan ukhrawi, mana mungkin Malaysia akan terus aman dan tenteram serta Malasyia diangakat sebagai sebuah Negara contoh yang benar-benar mengaplikasikan sumber Islam dalam pentadbiran negara ini.

Usman Al Affan
Setiausaha GMI UUM
Sesi 2009/2010
Universiti Utara Malaysiaedit post

1000 mahasiswa UUM akan turun berhimpun hari ini!!! (0)

7:24 PM by , under

9 April 2009. Mesyuarat Majlis Tertinggi GMIUUM telas memutuskan secara rasmi seramai tidak kurang 1000 orang mahasiswa akan turun berhimpun esok (hari ini) sebagai tindakan memprotes tindakan pihak pengurusan UUM menghantar wakil ke program anjuran kelab Alumni UMNO PWTC pada 21 mac 2009 yang lalu.

Menurut Setiausaha Agung GMIUUM, "kami sudah dapat senarai lengkap mahasiswa yang telah berdaftar untuk berhimpun esok, rata-rata daripada pelbagai kaum dan persatuan mahasiswa yang bersetuju untuk bergabung mengadakan perhimpunan itu". Ulas beliau.

Beliau juga ditanya adakah mereka tidak takut dengan tindakan Unit Keselamatan UUM yang akan bertindak ke atas perhimpunan mereka itu, sambil ketawa kecil beliau menjawab "Sepatutnya pihak keselamatan yang perlu menjaga keselamatan mereka jika mereka membuat kacau dalam perhimpunan itu dan pihak UUM yang patut merasa takut dengan api neraka kerana menyalah gunakan kemudahan untuk kepentingan politik mereka". Ujar beliau.

Sementara itu Ketua Perhubungan GMIUUM menyatakan seluruh jentera Perhimpunan Aman itu sudah bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal menjelang. "Mereka nak sembur air, pemedih mata? rasanya semangat kami tak pernah kalis dengan semua itu. Kita tunggu dan lihat sahajalah esok". Ulas beliau sambil tersenyum.

Dalam mesyuarat itu juga turut dihadiri wakil daripada 5 pergerakkan mahasiswa yang lain yang akan turut serta dalam perhimpunan aman esok (hari ini). Masing-masing pegerakkan mahasiswa itu terdiri daripada Melayu, Cina, India dan juga pelajar Antarabangsa yang akan turut serta bersama-sama berhimpun menentang 'double standard' yang berlaku itu.

editoredit post

Benarkah MPPUUM Mengalami Konflik Dalaman (0)

3:07 AM by , under

Meja Editor
Selasa 07 April ; Barisan Majlis Tertinggi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia sesi 2008/2009 melahirkan rasa kecewa kepada sebilangan ahli perwakilan kerana tindakan mereka yang memboikot Mesyuarat Berkala ke-6 malam semalam bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Hal Ehwal Pelajar UUM. Hal ini terjadi kerana beberapa orang MT dan ahli MPP UUM bersama-sama 40 orang mahasiswa UUM telah menyertai program anjuran kelab alumni UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur pada 21 Mac 2009.

Pihak Editor gmiuum.blogspot berkesempatan menemubual salah seorang ahli MPP yang memboikot Mesyuarat Berkala ke-6, antara kenyataan beliau tentang isu ini

“Ini jelas terbukti bahawa wujud double standart dalam pemilihan program berunsurkan politik. Hal ini jelas apabila program Simposium Perdana Mahasiswa Islam Malaysia( SIDANA’09) anjuran PMIUM baru-baru ini tidak dilayan dan samaada sengaja atau tidak untuk mengambil perhatian tentang program berkenaan, malah kami tidak dimaklumkan langsung tentang program ini.”

“Saya telah berhubung dengan salah seorang jawatankuasa pelaksana SIDANA’09 berkaitan dengan program berkenaan, dan beliau telah memberitahu kepada saya bahawa pihaknya telah mengahantar surat jemputan kepada kami, jadi saya telah memaklumkan kepada MT adakah mereka mengetahui tentang program berkenaan, mereka menyatakan bahawa mereka tidak tahu dan tidak menerima surat berkenaan, walhal apabila kami membuat penyisatan surat jemputan program terbabit tersimpan rapi di dalam Fail Setiausaha Agung MPPUUM, mengapa ini boleh terjadi”

Beliau melahirkan rasa kecewa dan menyatakan bahawa pihak MT mempunyai agenda politik dalam pemilihan program sekalipun program ini diberi alas an kononya program tersebut telah mendapat restu dari HEP UUM dan pihak KPT

“ Kami tidak akan mengahidiri mesyuarat berkala ke-6 sebagai tanda protes terhadap isu ini”

Pihak editor juga telah menerima maklumat yang diperolehi daripada seorang ahli MPPUUM yang menghadiri Mesyuarat berkenaan, beliau menyatakan kepada kami bahawa pihak MT MPPUUM melahirkan rasa kecewa diatas tindakan ahli perwakilan yang memboikot mesyuarat berkenaan sebagai tanda protes diatas isu berkenaan.

“Mereka cuba ingin berbincang dengan pihak yang berkenaan untuk mencari jalan keluar dari konflik yang berlaku”… “Apa yang pelik disini, pihak MT bertegas bahawa kelab alumni UMNO adalah badan NGO yang tidak berunsurkan politik” Ahli MPPUUM

Pihak editor telah mendapatkan respon pantas dari pihak yang berkenaan.

”Kalau betul kelab Alumni UMNO itu merupakan satu badan NGO, bagusla,,, selepas ini kita akan meminta kelab penyokong PAS atau pemuda PAS untuk menjalankan program, dan pihak Universiti perlu berlaku adil terhadap perkara ini” Ahli MPPUUM

”Ya.. ini memang satu point yang bagus, jika pihak DEMA, mereka dituduh menjadi sayap pemuda DAP, tapi kelab alumni UMNO hanya NGO yang tidak berdosa, ini bangsa barat mengutuk sebagai double speak” Ahli MPPUUM

Pihak editor juga telah mengajukan soalan sekiranya pihak MT ingin mengadakan perdebatan tentang isu ini, beliau menjawab

”Kita akan terima perdebatan isu ini sekiranya pihak MT bersedia berdebat secara terbuka” Katanya lagiedit post

6 April 2009, Lajnah Informasi dan Penerbitan GMIUUM melaporkan kesudian 3 gerakan mahasiswa UUM untuk sama-sama mengadakan Perhimpunan Aman di PKP pada hari jumaat ini selepas solat jumaat. Gerakan-gerakan mahasiswa ini antara gerakan mahasiswa 'underground' yang memperjuangkan isu-isu mahasiswa di UUM.
Gerakan-gerakan itu terdiri daripada gerakan mahasiswa Melayu, Cina dan India yang bersedia membantah apa sahaja bentuk kezaliman dan 'double standard' yang dilakukan oleh pihak universiti mahupun kerajaan. Menurut Ketua Perhubungan GMIUUM tak kurang daripada 300 pelajar daripada 3 gabungan ini akan turun berkumpul di PKP pada Jumaat ini dan setakat ini ahli-ahli GMIUUM yang telah berdaftar untuk perhimpunan pada jumaat ini telah mencecah angka 500 orang. "Maka jika semua ini berhimpun pada jumaat ini hampir 1000 orang akan memenuhi dataran PKP itu dan untuk berarak ke sekeliling kampus ini satu perkara yang menakjubkan yang akan berlaku pada hari berkenaan" Ulas beliau.
Manakala Setiausaha Agung GMIUUM menyatakan bahawa masih banyak gerakan mahasiswa ingin turut serta dalam perhimpunan aman itu dan mereka sangat di alu-alukan. "Kami menerima apa sahaja bentuk sokongan, malah kami turut menerima pihak UK UUM untuk berhimpun bersama jika En. Raju sudi benarkan". Ujar beliau sambil tertawa kecil.
Perhimpunan jumaat ini sebagai menunjuk ketidakpuasan hati terhadap pihak UUM yang menghantar rombongan sebanyak sebuah bas ke PWTC untuk anjuran sebuah parti politik yang mana rombongan ini terdiri daripada ahli MPPUUM sendiri dan beberapa isu lain lagi termasuk tindakan Kementerian Dalam Negeri yang menghalang pengeluaran Suara KeAdilan dan Harakah selama 3 bulan pada 23 mac 2009 yang lalu. Sama-sama basmi kezaliman.
Takbir!!!!!edit post

Perhatian kepada semua Ahli GMIUUM (0)

3:30 AM by , under

Assalamualaikum...
Bersempena penjenamaan semula Gerakan Mahasiswa Islam UUM (GMIUUM), Ahli Majlis Tertinggi dan Majlis Syura GMIUUM akan mengadakan perhimpunan khas sempena penjenamaan semula gerakan ini pada :
Hari : Jumaat
Tarikh : 10 April
Jam : 3 petang (selepas solat jumaat)
Tempat : Pusat Kegiatan Pelajar UUM (PKP)
Kepada semua 515 orang ahli GMIUUM dijemput hadir untuk berjumpa dengan seluruh ahli Majlis Tertinggi GMIUUM serta jawatankuasanya yang lain.
Perhimpunan ini juga bertujuan untuk demontrasi secara aman mengenai tindakan HEP UUM yang menghantar rombongan seramai sebuah bas ke program sebuah parti politik iaitu UMNO pada 21 Mac 2009 lepas dan terbaru terdapat beberapa orang Pegawai kanan HEP ke Bukit Selambau untuk memberikan sokongan kepada calon UMNO di sana. Perhimpunan ini juga sebagai protes terhadap pendirian Kementerian Dalam Negeri penghalang pengeluaran Akhbar HARAKAH dan Suara KeAdilan pada 23 Mac 2009 selama 3 bulan. Kepada seluruh warga UUM yang turut sama untuk menyokong bolehlah turut sama hadir.
Marilah beramai-ramai menjayakan Perhimpunan ini. Bersama-sama hapuskan kezaliman!!!
Wassalam...edit post

Cawangan Kuda UMNO di UUM (0)

8:00 PM by , under

Assalamualaikum...
Sekadar mencentuskan rasa tidak seberapa. Bukan membangkit isu lama, baru atau memanaskan situasi tetapi sekadar ingin mempersoal kenapa?. Maaf jika terkasar bahasa, atau terkurang ajar, tetapi terdapat beberapa ekor kuda UMNO di dalam UUM ini. Mungkin cawangannya. Maaf sekali lagi jika terkasar. Kenapa saya menyatakan demikian, pada 21 mac 2009 segerombolan kuda-kuda UMNO cawangan UUM telah pergi ke PWTC menyertai program anjuran Kelab Alumni UMNO. Antara yang terlibat adalah beberap orang ahli MPP dan yang meluluskan program ini serta merta adalah Yang Teramat Bersungguh-sungguh En. Shahidan Shafie seorang daripada penyelaras MPP UUM.
Saya tiadalah cemburu atau nak menghina, kenapa program yang begini begitu bersungguh-sungguh? Sedangkan apabila diminta untuk ke SIDANA baru-baru ini bermacam-macam alasan diberikan, dengan alasan tak dapat jemputan atau tidak mengetahui apa-apa mengenai SIDANA. Wahai SU Agung MPP UUM, Saya rasa kamu bukanlah kurang cerdik sangat apabila surat jemputan SIDANA dari UM tersemat kemas di dalam Fail kamu di kabinet kaca di bilik MPP.
Wahai HEP UUM, kamu di antara kuda-kuda UMNO yang bercawangan di sini kah? Andai kata kamu telus, bolehkah kamu jamin yang kami akan dapat sebuah bas untuk menghadiri Muktamar PAS atau Kongres PKR di masa akan datang? Dengan kadar sepertimana kamu berikan kepada segerombolan yang ke PWTC baru-baru ini? Boleh?
Kamu begitu sibuk mengenakan AUKU kepada pelajar-pelajar yang menegakkan hak mereka di dalam kampus UUM yang tercinta ini untuk rakan-rakan mereka, tetapi bagaimana mereka yang pergi ke program anjuran sebuah parti politik? Tak salahkah itu? adakah kerana nama parti itu UMNO, maka dibolehkan, begitu?! dan berapa buah bas lagi yang akan kamu sediakan untuk ke pilihanraya kecil yang akan berlangsung di Perak dan Kedah nanti? Jangan fikir kamu berjaya sembunyikan perkara ini.
Sedarlah, kemudahan yang ada ini adalah kemudahan bersama. Kemudahan untuk mahasiswa/wi UUM menjalankan aktiviti mereka. Begitu susah untuk mendapatkan bas untuk aktiviti mereka, tetapi terlalu mudah untuk aktiviti berkepentingan pihak-pihak tertentu yang Korup seperti kamu wahai HEP UUM. Amat memalukan. Kenapa kamu jadi manusia yang begitu?! Kenapa? Ingatlah, api neraka sedang menanti kamu dengan penuh membara dan semangat perjuangan kami tak akan pernah padam dengan air liur gertakan UK-UK kamu dan konco-konco kamu di UUM ini. Ingat itu!!!edit post

Perhatian Kepada Ahli-Ahli GMIUUM (0)

12:56 AM by , under


Mac 22 ; Satu pertandingan merekacipta logo Gerakan Mahasiswa Islam Univ.Utara Malaysia telah dibuka. Jesteru kami di pihak editor mengalu-alukan penyertaan anda. Syarat-Syarat adalah seperti berikut :


1. Warna Tema adalah gabungan warna Coklat.
(Contoh Seperti warna Logo Asal di atas)

2. Originaliti dan Non Partisan
Segala pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh dihantar ke emel kami ultra957@yahoo.com.myedit post

Gerakan Mahasiswa Islam UUM (GMIUUM) (0)

1:25 PM by , under

Pendahaluan :

Gerakan Mahasiswa Islam UUM (GMIUUM) di tubuhkan diatas rasa kesedaran untuk menggabungkan jemaah-jemaah mahupun Gerakan Mahasiswa Universiti Utara Malaysia dalam konsep perjuangan menyebarkan syiar Islam, mempraktikkan kehidupan Islam didalam diri Mahasiswa/i Universiti ini dalam konteks pembangunan Sahsiah dan keintelektualan pemangkin negara pada masa hadapan.


Objektif Penubuhan :

Dewasa kini, kebanyakan ummah pada masa sekarang hanya mampu mengajak manusia kearah kebaikan, tetapi melupakan satu lagi perintah Allah SWT untuk mencegah kemungkaran. Sehubungan dengan itu antara objektif penubuhan GMI UUM adalah :


I. Konteks Pembangunan Rohani

“Amal Makruf wa Nahi Mungkar” iaitu dalam konteks mahasiswa kini mengajak manusia ke arah kebaikan, menjauhi manusia dari kemungkaran.


II. Konteks Akademik

Berusaha memastikan keseimbangan ilmu Ukhrawi dan Duniawi, dengan harapan mahasiswa universiti ini bukan sahaja cemerlang dalam konteks akademik duniawi yang diturunkan oleh Allah SWT, malah mampu juga mendalami dan mempelajari ilmu Ukhrawi iaitu ilmu Al Quran & Hadith


III. Konteks kebajikan Mahasiswa

Sebagaimana yang diketahui, kebajikan mahasiswa juga perlu dititik beratkan. Kebajikan bukan sahaja tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata, malah ia juga tertumpu kepada aspek pembangunan sahsiah & jatidiri mahasiswa. Bagi konteks keadilan suara mahasiswa juga akan ditekankan dalam gerakan ini untuk memastikan suara mahasiswa UUM ini dibawa untuk diperjelaskan kepada pihak atasan, Kerajaan mahupun masyarakat di negara ini. Tujuannya bukanlah untuk menentang dasar-dasar yang ditetapkan, tetapi sebagai satu suara bagi memastikan mahasiswa yang dikatakan pewaris kepimpinan pada masa hadapan ini tidak terus lesu dan mengabaikan isu-isu semasa kampus, masyarakat mahupun isu global.

edit post